ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διάταξη αναγνώρισης σωµατείου αριθµός 63/2013, εκούσια δικαιοδοσία

(αριθµ. Εκθ. καταθ. 143/27-6-2013)

Άρθρο 1ο
Έδρα - Επωνυµία

Ιδρύεται στην Λάρισα, Ένωση µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 78 επ. ΑΚ, µε την επωνυµία "Ένωση Διακοσµητών Ελλάδας" (Ε.ΔΙ.Ε) και στην Αγγλική γλώσσα "HELLENIC INTERIOR DESIGNERS ASSOCIATION" (ΗIDΑ).

Η ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - Ε.ΔΙ.Ε αποτελεί τον Πανελλαδικό Φορέα των Διακοσµητών και δηµιουργείται µε πρωτοβουλία των παρακάτω υφιστάµενων Επαγγελµατικών Ενώσεων Διακοσµητών:

α) Ένωση Διακοσµητών Κεντρικής Ελλάδας – Ε.ΔΙ.Κ.Ε. σωµατείο ιδρυθέν το 1999.

β) Ένωση Διακοσµητών Βιτρινών Θεσσαλίας – Ε.ΔΙ.ΒΙ.ΘΕ. σωµατείο ιδρυθέν το 2004.

γ) Ένωση Διακοσµητών Εκθεσιακών Περιπτέρων Θεσσαλίας – Ε.ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. σωµατείο ιδρυθέν το 2004.

Τα µέλη των παραπάνω Ενώσεων, που είχαν εγγραφεί µέχρι 31-12-2012, εφόσον το επιθυµούν, αλλά και οι ανεξάρτητοι διακοσµητές, που υπογράφουν το παρόν καταστατικό, θεωρούνται ιδρυτικά µέλη της «ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ».

Άρθρο 2ο
Σκοπός – Μέσα

Σκοπός της Ένωσης είναι η προώθηση όλων των µορφών συνεργασίας των µελών της, για την πρόοδο των σπουδών και της παιδείας και την αποτελεσµατική προστασία των γενικών συµφερόντων των Διακοσµητών, µε την επίδειξη ενεργούς αλληλεγγύης στην επαγγελµατική και επιστηµονική τους δραστηριότητα στους τοµείς, αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων, αρχιτεκτονικής περιβάλλοντος χώρου, σχεδιασµού αντικειµένων και εκπαιδευτικής καριέρας.

2.1. Η Ένωση επιδιώκει κοινωφελείς και µορφωτικούς σκοπούς. Αυτοί συνίστανται:

α) Στη µελέτη, προαγωγή, προβολή και διάδοση των αρχών και της πρακτικής, της αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων και των στοιχείων, που εξασφαλίζουν ποιότητα ζωής, µε τη διατήρηση ή την επίτευξη συνθηκών ισόρροπης, υγιούς και οικολογικής ανάπτυξης των κάθε φύσης δραστηριοτήτων και παρεµβάσεων του ανθρώπου.
β) Στην οργάνωση της εκπαίδευσης και κατάρτισης των µελών, που είτε απασχολούνται ως ελεύθεροι επαγγελµατίες ή υπηρετούν ήδη σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή του δηµόσιου τοµέα, είτε προτίθενται να απασχοληθούν στο µέλλον σ' αυτές και των υπηρεσιών τους. Η εκπαίδευση θα παρέχεται κυρίως µε εκπαιδευτικά προγράµµατα, εκδηλώσεις, ηµερίδες, κ.λπ. µορφωτικού χαρακτήρα µε κύριο περιεχόµενο την διαρκή εκπαίδευση, ειδίκευση και κατάρτιση.
γ) Στην µέριµνα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, ως χώρου αναπόσπαστα δεµένου µε το άτοµο, ως µέλους του κοινωνικού συνόλου, µέσα στον οποίο προστατεύεται η υγεία του και αναπτύσσεται η προσωπικότητά του.
δ) Στην φροντίδα για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών της ακόµα και όταν η προσβολή των παραπάνω ενδεικτικά αναφεροµένων αντικειµένων προστασίας εµφανίζεται ως µεµονωµένη περίπτωση προσβολής, η οποία όµως επηρεάζει αναπόφευκτα ένα ευρύτερο εθνικό, περιφερειακό ή και τοπικό ακόµη χώρο.
ε) Στην συµµετοχή της Ένωσης, σε συγγενείς φορείς, σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο και να συνεργάζεται µε αυτούς, καθώς και σε κοινωνικούς φορείς, που έχουν παρεµφερείς σκοπούς.
ζ) Στην ανάδειξή της, ως θεσµικού Συµβούλου της Πολιτείας, σε θέµατα της αρµοδιότητας της.
η) Στην µελέτη, προστασία και προαγωγή των οικονοµικών, ασφαλιστικών, επαγγελµατικών και ηθικών συµφερόντων των µελών της.
θ) Στην εξύψωση του βιοτικού, επαγγελµατικού και πολιτιστικού επιπέδου τους και στην καλλιέργεια πνεύµατος κλαδικής συνείδησης και ενότητας µεταξύ τους.
ι) Στην ανάπτυξη πνεύµατος αλληλεγγύης των µελών καθώς και προς αποφυγή του αθέµιτου ανταγωνισµού.
κ) Στην συστηµατική, ενεργητική και συνεχή παρακολούθηση των επαγγελµατικών ζητηµάτων και στη κινητοποίηση του κλάδου για την επίλυσή τους.
λ) Στην ίδρυση ταµείου αλληλοβοηθείας προκειµένου να παρέχει ηθική και υλική βοήθεια στα µέλη.
µ) Στην κατοχύρωση της πνευµατικής ιδιοκτησίας στο δηµιουργό της (δηλ. τον Διακοσµητή).

2.2. Την πραγµατοποίηση των παραπάνω σκοπών το σωµατείο θα επιδιώκει µε κάθε νόµιµο και θεµιτό µέσο και συγκεκριµένα:
α) Τη διαφώτιση των µελών του και γενικότερα της κοινής γνώµης σχετικά µε τα ζητήµατα που απασχολούν τους διακοσµητές.
β) Έκδοση περιοδικού της Ε.ΔΙ.Ε. ή άλλου εντύπου.
γ) Την οργάνωση εκθέσεων, οµιλιών, διαλέξεων, βιβλιοθηκών, αναγνωστήριων, λεσχών και κάθε άλλης σχετικής εκδήλωσης, µε σκοπό την συνεχή κατάρτιση και εκπαίδευση των µελών της Ένωσης αλλά ταυτόχρονα και τη δηµοσιοποίηση του έργου των διακοσµητών, στο ευρύ κοινό.
δ) Τη συµµετοχή της Ένωσης σε ευρύτερες επαγγελµατικές ενώσεις, τη σύνδεσή της µε το ελληνικό και διεθνές επαγγελµατικό κίνηµα και την ενεργητική συµµετοχή της στους διεκδικητικούς και άλλους αγώνες των δηµιουργών, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.
ε) Την διοργάνωση σεµιναρίων επιδοτούµενων ή µη από κρατικούς η/και ευρωπαϊκούς φορείς για την συνεχή κατάρτιση των µελών του στις νέες τεχνολογίες.
στ) Την ανάπτυξη και διευκόλυνση της δηµιουργικής έκφρασης, ιδιαίτερα για τους νέους διακοσµητές.
ζ) Την ίδρυση ή/και την συµµετοχή σε συνεταιρισµούς, αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες και οποιεσδήποτε άλλες µορφές οργάνωσης, που θα προβλέψει στο µέλλον η Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία και αφορούν τους διακοσµητές, ως επίσης τη συµµετοχή σε προγράµµατα που έχουν σχέση µε τα συµφέροντα των µελών.
η) Την αναζήτηση, έρευνα, συντήρηση και αξιοποίηση των αρχείων των παλαιών διακοσµητών και τη δηµιουργία Αρχείου Ιστορίας Διακόσµησης.

2.3. Για την επίτευξη των σκοπών της η Ένωση δύναται:
α) Να εκπροσωπεί ή συνεργάζεται µε πανεπιστήµια, κολλέγια, επαγγελµατικούς οργανισµούς και λοιπούς φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, για τη φοίτηση και απόκτηση τίτλων σπουδών στους τοµείς ενδιαφέροντος της.

β) Να σχεδιάζει, διοργανώνει, αναλαµβάνει και υλοποιεί προγράµµατα εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιµόρφωσης των µελών της στελεχών επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα, καθώς και έρευνες, µελέτες και εκδόσεις, συναφείς προς τους σκοπούς της.

γ) Να αναλαµβάνει τη διαχείριση προγραµµάτων επενδυτικών, κρατικών ενισχύσεων, κατάρτισης κοινοτικών πρωτοβουλιών και καινοτοµικών, τεχνολογικών προγραµµάτων, συγχρηµατοδοτούµενων από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, καθώς και παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου.

δ) Να ιδρύει εντός ή και εκτός της Ελλάδας ή να συµµετέχει στην ίδρυση άλλων νοµικών προσώπων µε τους ίδιους ή παρεµφερείς ή συναφείς µε την Ένωση σκοπούς, µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, η οποία θα επικυρώνεται στην πρώτη, µετά την απόφαση, τακτική Γενική Συνέλευση των µελών της. Δύναται ακόµη να ιδρύει και να συµµετέχει µε τρίτους σε κοινοπραξίες ή σε ενώσεις προσώπων, προκειµένου να συµµετάσχει σε δηµόσιους διαγωνισµούς και κάθε είδους αντίστοιχη διαγωνιστική διαδικασία.

ε) Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, να δηµιουργεί ή µισθώνει κατάλληλες εγκαταστάσεις, να προσλαµβάνει ειδικευµένους συνεργάτες, επιστήµονες, καθηγητές ή να αναθέτει έργα και να χρησιµοποιεί υπηρεσίες τρίτων εξειδικευµένων φορέων, να προβαίνει σε εκδόσεις και παραγωγές διαφόρων οπτικοακουστικών µέσων.

στ) Να εκµισθώνει ή να παραχωρεί κατά χρήση τις κτιριακές εγκαταστάσεις της, σε εκπαιδευτικούς ή άλλους οργανισµούς ή νοµικά πρόσωπα του ευρύτερου δηµόσιου ή του ιδιωτικού τοµέα, να προµηθεύεται, χρησιµοποιεί και διαθέτει για την υλοποίηση των σκοπών αυτής τα κατάλληλα εκάστοτε όργανα, µηχανήµατα και σύγχρονα µέσα βελτιστοποίησης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της, καθώς και της προβολής και διάδοσης των αρχών της διοίκησης των επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα.

ζ) Να χρησιµοποιεί γενικά κάθε άλλο νόµιµο και πρόσφορο µέσο για την επίτευξη των σκοπών της.

Ένα µέρος των εξόδων, τα οποία θα απαιτούνται για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών και δραστηριοτήτων της Ένωσης, ενδέχεται να καλύπτονται από εθνικούς πόρους, πόρους των Ταµείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλους νόµιµους πόρους ή από συµµετοχή, στο σύνολο ή σε µέρος των εξόδων των ανωτέρω δραστηριοτήτων της Ένωσης, όσων συµµετέχουν σ' αυτές.

Άρθρο 3ο
Σφραγίδα - Έµβληµα

Η Ένωση έχει ιδίαν σφραγίδα, όπου αναγράφεται η επωνυµία της και ο χρόνος ίδρυσης της. Επίσης έχει σφραγίδα µε το λογότυπο της και σφραγίδα µε τα φορολογικά της στοιχεία.

 


 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
ΜΕΛΗ

Άρθρο 4ο
Διάκριση των Μελών

4.1. Μέλη της Ένωσης δύνανται να είναι σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος άρθρου, φυσικά και νοµικά πρόσωπα.

4.2. Τα µέλη διακρίνονται σε τακτικά, δόκιµα, φοιτητές-σπουδαστές, αντεπιστέλλοντα, αρωγά και επίτιµα.

4.3. Τα µέλη της Ε.ΔΙ.Ε. δικαιούνται να παίρνουν µέρος στις Γεν. Συνελεύσεις, τα µεν τακτικά µε δικαίωµα λόγου και ψήφου, τα δε δόκιµα, φοιτητές, αρωγά, επίτιµα και αντεπιστέλλοντα µόνο µε δικαίωµα λόγου. Το δικαίωµα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν µόνο τα τακτικά µέλη της ένωσης.

4.4. Τα µέλη της Ε.ΔΙ.Ε. εφοδιάζονται µε ειδικό δελτίο αναγνωρίσεως (ταυτότητες) που εκδίδει η Ένωση κάθε τρία (3) τουλάχιστον έτη και αναγράφει την κατηγορία µέλους

4.5. Οι αιτήσεις εγγραφής µέλους, υποβάλλονται από το Διοικητικό Συµβούλιο του Τοπικού Τµήµατος στην πρώτη Γενική Συνέλευση του Τµήµατος για έγκριση. Οι αιτήσεις όσων προέρχονται από περιφέρεια, όπου δεν υπάρχει Τοπικό Τµήµα, υποβάλλονται απ' ευθείας στο Διοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης.
Οι αποφάσεις για την εγγραφή νέων µελών ανακοινώνονται στην Γενική Συνέλευση.

α) Τακτικά µέλη δύνανται να είναι:

1) Φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα και εµπίπτουν σε µία τουλάχιστον από τις εξής κατηγορίες:

- Πτυχιούχοι εκπαιδευτικού ιδρύµατος Πανεπιστηµιακού επιπέδου, οι οποίοι κατά την εγγραφή τους και για µία τουλάχιστον τριετία ασκούν ενεργά την διακόσµηση

- Απόφοιτοι εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών η ΙΕΚ και ΙΙΕΚ, οι οποίοι κατά την εγγραφή τους και για µία τουλάχιστον πενταετία ασκούν ενεργά την διακόσµηση

- Μη πτυχιούχοι-εµπειρικοί, οι οποίοι κατά την εγγραφή τους και κατά την τελευταία τουλάχιστον δεκαετία ασκούν ενεργά το επάγγελµα του διακοσµητή.

- Πτυχιούχοι εκπαιδευτικού ιδρύµατος Πανεπιστηµιακού επιπέδου οι οποίοι κατά την εγγραφή τους και κατά την τελευταία τουλάχιστον δεκαετία διετέλεσαν ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων ή νοµικών προσώπων γενικά και δηµοσίων υπηρεσιών και ασκούν ενεργό διοίκηση µε την ιδιότητα τους.

2) Νοµικά πρόσωπα εφόσον έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα, και είναι:

- Επιχειρήσεις που λειτουργούν µε τη µορφή νοµικού προσώπου
- Νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, και
Τα νοµικά πρόσωπα εκπροσωπούνται στην Ένωση από εκπρόσωπο, φυσικό πρόσωπο, που ορίζουν κάθε φορά τα ίδια, το οποίο να πληρεί τις προϋποθέσεις εγγραφής του, ως τακτικού µέλους της Ένωσης.

Φυσικά πρόσωπα τακτικά µέλη και εκπρόσωποι νοµικών προσώπων µελών τα οποία διακρίνονται για το κύρος, την ηθική, υλική και οικονοµική συνεισφορά τους καθώς και το προσωπικό ενδιαφέρον, που  επιδεικνύουν και το έργο που προσφέρουν για την ευόδωση των σκοπών της Ένωσης, ανακηρύσσονται µε ειδική απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται σύµφωνα µε την πλειοψηφία του άρθρου 5, παράγραφος 2 του παρόντος Καταστατικού, "Αντιπρόσωποι". Ο συνολικός αριθµός των Αντιπροσώπων δεν δύναται να υπερβαίνει τους εκατό (100).

Η ιδιότητα του Αντιπροσώπου διαρκεί µία τριετία, από την ανακήρυξή του και δύναται να ανανεώνεται. (όσο και η θητεία του εκάστοτε Δ.Σ.)

Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των Αντιπροσώπων καθορίζονται κάθε φορά µε αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου της Ένωσης.

Εκπρόσωπος νοµικού προσώπου µέλους που έχει ανακηρυχθεί Αντιπρόσωπος διατηρεί, εφόσον το επιθυµεί, την ιδιότητα του ακόµη και εάν, για οποιονδήποτε λόγο, παύσει να είναι εκπρόσωπος του νοµικού προσώπου µέλους µε την ιδιότητα του οποίου ανακηρύχθηκε Αντιπρόσωπος.

- Όλα τα τακτικά µέλη της Ένωσης, θα αναγράφονται στο Μητρώο των Μελών, κατάλογος των οποίων θα κατατεθεί από την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή στη 1η Ιδρυτική Γενική Συνέλευση των Μελών.

β) Δόκιµα µέλη δύνανται να είναι:

1) Φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα και εµπίπτουν σε µία τουλάχιστον από τις εξής κατηγορίες:

- Πτυχιούχοι εκπαιδευτικού ιδρύµατος Πανεπιστηµιακού επιπέδου, οι οποίοι κατά την εγγραφή τους κατέχουν θέση συνεργάτη η υπαλλήλου µε την ιδιότητα του διακοσµητή, σε επιχειρήσεις, συναφείς του κλάδου

- Απόφοιτοι εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών η ΙΕΚ και ΙΙΕΚ, οι οποίοι κατά την εγγραφή τους κατέχουν θέση συνεργάτη η υπαλλήλου µε την ιδιότητα του διακοσµητή, σε επιχειρήσεις, συναφείς του κλάδου

- Πτυχιούχοι εκπαιδευτικού ιδρύµατος Πανεπιστηµιακού η άλλου επιπέδου, οι οποίοι τουλάχιστον για µια συνεχή πενταετία είχαν θέση εκπαιδευτή στον τοµέα της Αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων.

- Πτυχιούχοι εκπαιδευτικού ιδρύµατος Πανεπιστηµιακού η άλλου επιπέδου, οι οποίοι εργάζονται λιγότερο από 2 έτη στον τοµέα της Αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων.

- Όλα τα Δόκιµα µέλη της Ένωσης θα αναγράφονται στο Μητρώο των Μελών, κατάλογος των οποίων θα κατατεθεί από την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή στη
1η Ιδρυτική Γενική Συνέλευση των Μελών.

γ) Φοιτητές µέλη η Σπουδαστικά µέλη δύνανται να είναι όσοι ενδιαφέρονται για τους σκοπούς της Ένωσης και διανύουν το προτελευταίο ή τελευταίο έτος των σπουδών τους σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα Πανεπιστηµιακού επιπέδου.

Οι φοιτητές µέλη δύνανται να διατηρήσουν την ιδιότητά τους αυτή έως και τέσσερα έτη µετά το πέρας των σπουδών τους. Ο χρόνος παράτασης της διατήρησης της ιδιότητας του µέλους επιµηκύνεται κατά το διάστηµα τυχόν µεταπτυχιακών σπουδών και για όσο χρόνο διαρκούν οι σπουδές αυτές.

δ) Αντεπιστέλλοντα µέλη δύνανται να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα τα οποία έχουν την κατοικία ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και επιδεικνύουν ενδιαφέρον για το σκοπό της Ένωσης.

ε) Αρωγά µέλη δύνανται να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα τα οποία προτίθενται να συνδράµουν την Ένωση για επίτευξη του σκοπού της.

στ) Επίτιµα µέλη δύνανται να ανακηρυχθούν πρόσωπα τα οποία διετέλεσαν µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου της Ένωσης, που συνέβαλαν εξαιρετικά στην πρόοδό της καθώς και φυσικά πρόσωπα ή εκπρόσωποι νοµικών προσώπων, που έχουν διακριθεί για την εξαιρετική συµβολή τους στην πρόοδο της Ένωσης. Τα επίτιµα µέλη ανακηρύσσονται µε ειδική απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, η οποία θα επικυρώνεται από την πρώτη, µετά την απόφαση, Γενική Συνέλευση.

3. Δεν δύναται να είναι µέλος της Ένωσης: α) όποιος αποστερήθηκε αµετάκλητα των πολιτικών δικαιωµάτων του, και β) όποιος καταδικάστηκε αµετάκλητα σε ποινή κάθειρξης ή φυλάκισης για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, βιασµό, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία όσον αφορά την υπηρεσία, παραχάραξη και κιβδηλεία.

Άρθρο 6ο
Δικαιώµατα των Μελών

1. Δικαίωµα συµµετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις, και στη Διοίκηση της Ένωσης έχουν τα τακτικά µέλη, εφόσον είναι ταµειακώς εν τάξει. Έχουν δικαίωµα λόγου, ελέγχου, κριτικής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, καθώς και δικαίωµα εκλέγειν και εκλέγεσθαι, εφόσον είναι ταµειακά τακτοποιηµένα. Ακόµη, δικαιούνται να ελέγχουν τη Διοίκηση, να ενηµερώνονται για την πορεία όλων των υποθέσεων της Ένωσης, να λαµβάνουν γνώση και να παίρνουν αντίγραφα των Βιβλίων της Ένωσης, µετά από έγγραφη αίτησή τους προς το Δ.Σ..

2. Τα υπόλοιπα µέλη, εκτός από τα τακτικά, δύνανται να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις χωρίς δικαίωµα ψήφου.

3. Όλα τα µέλη δικαιούνται να µετέχουν στις συγκεντρώσεις και λοιπές εκδηλώσεις της Ένωσης.

Άρθρο 7ο
Υποχρεώσεις των Μελών

1. Τα µέλη έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την εκπλήρωση του σκοπού της Ένωσης, να εκτελούν πρόθυµα τις εργασίες που έχουν αναλάβει και να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και των Εσωτερικών Κανονισµών.

2. Τα µέλη υποχρεούνται να καταβάλουν τακτικά και ανελλιπώς τη συνδροµή τους και να εκπληρώνουν εµπρόθεσµα τις υπόλοιπες οικονοµικές υποχρεώσεις τους προς την Ένωση.

3. Το ποσό εισδοχής (εγγραφής) των µελών κατατίθεται σε ειδικό κωδικό του Ταµείου, ως αλληλέγγυος λογαριασµός, ο οποίος δηµιουργείται και χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την ενίσχυση µελών, τα οποία ευρίσκονται σε αποδεδειγµένα κρίσιµη οικονοµική κατάσταση.

4. Τα µέλη έχουν δικαίωµα συµβουλευτικής υποστήριξης από τους νοµικούς, οικονοµικούς και φοροτεχνικούς συµβούλους της Ένωσης, για τα αντίστοιχα θέµατα, τα οποία αντιµετωπίζουν στο εργασιακό τους περιβάλλον. Στην περίπτωση κατά την οποία επιθυµούν, να συνεργασθούν ιδιωτικά µε τους αντίστοιχους συµβούλους, θα καταβάλλουν αµοιβή, η οποία θα ορίζεται από το Διοικητικό Συµβούλιο και θα γνωστοποιείται στα µέλη, στην αρχή κάθε έτους.


 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Άρθρο 12ο
Συγκρότηση Διοικητικού Συµβουλίου

1. Η Ένωση διοικείται από Διοικητικό Συµβούλιο το οποίο αποτελείται από επτά (7) έως δεκατρία (13) µέλη. Από αυτά ένα µέλος είναι ο εκάστοτε προηγούµενος Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου, εφόσον το επιθυµεί, του οποίου η θητεία ως µέλους αυτού έληξε, εκτός και αν επανεκλεγεί. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Δεν επιτρέπεται να υποβάλλουν υποψηφιότητα εκλογής περισσότεροι του ενός από την ίδια εταιρεία αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων.

Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου δεν δύνανται να παρέχουν µε αµοιβή εξαρτηµένη εργασία στην Ένωση ή να συνάπτουν µε αυτή συµφωνίες που συνεπάγονται τη λήψη αµοιβής για προσφορά άλλων υπηρεσιών ή που αποβλέπουν στην επίτευξη κέρδους µε την ανάληψη έργου, προµήθειας ή οποιασδήποτε άλλης παροχής προς την Ένωση. Επιπλέον τα µέλη αυτά δεν δύνανται να ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα ή να µετέχουν άµεσα ή έµµεσα σε επιχείρηση η οποία επιδιώκει ίδιους ή παρεµφερείς µε την Ένωση σκοπούς ή να µετέχουν στη διοίκηση της επιχείρησης αυτής. Ως παρεµφερής δραστηριότητα δεν νοείται η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών.

2. Η θητεία των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου είναι τριετής. Τα εκλεγόµενα µέλη είναι επανεκλέξιµα, η συνολική όµως συνεχής θητεία τους δεν µπορεί να υπερβαίνει τα έξι έτη, πλην του Προέδρου του Διοικητικού Συµβουλίου ο οποίος κατά µεν την περίπτωση εκλογής του στο αξίωµα του Προέδρου κατά την έναρξη της τριετίας θα έχει το δικαίωµα επανεκλογής του για άλλη µια τριετία, στην περίπτωση δε εκλογής του µετά την έναρξη της τριετίας θα έχει το δικαίωµα επανεκλογής και για τρίτη τριετία, εφόσον µέχρι τότε διατήρησε συνεχώς το αξίωµα του Προέδρου του Διοικητικού Συµβουλίου.

3. Η σύµφωνη µε τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού εκλογή των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου από τη Γενική Συνέλευση γίνεται µε βάση τις υποψηφιότητες ή προτάσεις που υποβάλλονται στο Διοικητικό Συµβούλιο τουλάχιστον δέκα πλήρεις ηµέρες νωρίτερα. Κανείς δεν δύναται να εκλεγεί, εάν δεν υποβάλει υποψηφιότητα ή δεν προταθεί από τρία τουλάχιστον άλλα µέλη της Γενικής Συνέλευσης. Με βάση τις ως άνω υποψηφιότητες και προτάσεις το Διοικητικό Συµβούλιο καταρτίζει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο περιλαµβάνει µε αλφαβητική σειρά όλους όσοι δήλωσαν υποψηφιότητα ή προτάθηκαν σύµφωνα µε τα παραπάνω. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται µε σταυρό προτίµησης. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας ακολουθεί διαλογή και αρίθµηση των σταυρών προτίµησης και ως Σύµβουλοι εκλέγονται κατά σειρά εκείνοι οι οποίοι έχουν τους περισσότερους σε αριθµό σταυρούς προτίµησης και µέχρι να συµπληρωθεί ο αριθµός των εκλεγόµενων µελών. Πλην των σταυρών προτίµησης κάθε άλλη σηµείωση ή προσθήκη στο ψηφοδέλτιο δεν λαµβάνεται υπόψη.

Άρθρο 13ο
Αρµοδιότητες Διοικητικού Συµβουλίου

1. Το Διοικητικό Συµβούλιο εκπροσωπεί την Ένωση ενώπιον παντός φυσικού και νοµικού προσώπου, των Δικαστηρίων και πάσης Αρχής, διαχειρίζεται την περιουσία της Ένωσης και δεσµεύει την Ένωση ενοχικώς και εµπραγµάτως.

2. Το Διοικητικό Συµβούλιο καθορίζει το πρόγραµµα δράσης της Ένωσης, αποφασίζει τη λήψη κάθε µέτρου, που κατά τη κρίση του είναι πρόσφορο για την εκπλήρωση του σκοπού της, εγκρίνει, τροποποιεί και καταργεί τους Εσωτερικούς Κανονισµούς και γενικά διαχειρίζεται τις υποθέσεις της Ένωσης.

3. Το Διοικητικό Συµβούλιο µόλις συγκροτηθεί σε Σώµα δύναται να ορίσει Εκτελεστική Επιτροπή η οποία αποτελείται από πέντε έως επτά µέλη του. Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου ή άλλο µέλος το οποίο ορίζεται από τον ίδιο τον Πρόεδρο. Οι αρµοδιότητες καθώς και ο τρόπος λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής θα καθορίζονται µε αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου.

4. Οι αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής θα ανακοινώνονται στο Διοικητικό Συµβούλιο στην πρώτη µετά τη λήψη αυτών συνεδρίασή του.

5. Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να παρέχει εντολές, πληρεξουσιότητες ή εξουσιοδοτήσεις προς ενέργεια υλικών πράξεων ή δικαιοπραξιών προς µέλη του ή τρίτους. Το αυτό δικαίωµα έχει και η Εκτελεστική Επιτροπή, εντός των ορίων των αρµοδιοτήτων, που της έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συµβούλιο. Προκειµένου περί Αρχών και των Δικαστηρίων, οι εντολές, πληρεξουσιότητες και εξουσιοδοτήσεις δίνονται από το Διοικητικό Συµβούλιο.

Άρθρο 14ο
Λειτουργία Διοικητικού Συµβουλίου

1. Το Διοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται τακτικά µεν, µία φορά ανά τρεις µήνες, εκτάκτως δε, όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρός του ή το ζητήσουν εγγράφως από τον Πρόεδρο πέντε τουλάχιστον µέλη του τα οποία αναφέρουν απαραίτητα στο έγγραφό τους τα, υπό συζήτηση, θέµατα. Το Διοικητικό Συµβούλιο δύναται να συνεδριάζει και εκτός των κεντρικών γραφείων της Ένωσης ακόµα και εκτός της έδρας της, εντός ή εκτός της Ελλάδας. Την έναρξη και λήξη των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου κηρύσσει ο Πρόεδρος ο οποίος και διευθύνει τις συζητήσεις και θέτει τα ζητήµατα σε ψηφοφορία.

2. Το Διοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται πάντοτε κατόπιν έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου προς τα µέλη του, η οποία περιέχει απαραίτητα τον τόπο, το χρόνο και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Εάν, στην περίπτωση κατά την οποία ζητείται από πέντε τουλάχιστον µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου έκτακτη συνεδρίαση αυτού, ο Πρόεδρος δεν συγκαλέσει το Διοικητικό Συµβούλιο εντός τριών ηµερών, δύνανται να πράξουν αυτό όσοι το ζητούν µε έγγραφη πρόσκληση στα υπόλοιπα µέλη, η οποία θα περιέχει απαραίτητα τον τόπο, τον χρόνο και τα θέµατα της συνεδρίασης.

3. Το Διοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρίστανται τα 2 τρίτα τουλάχιστον από τα µέλη του, µεταξύ των οποίων πρέπει απαραίτητα να είναι ο Πρόεδρος ή ένας από τους Αντιπροέδρους.

4. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου είναι προσωπικά και αλληλέγγυα υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, που απορρέουν από το παρόν Καταστατικό, το Νόµο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

5. Εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν Καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου λαµβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των µελών που παρίστανται. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος θεωρείται ότι έχει δύο ψήφους. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου οι οποίες λαµβάνονται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού ή του Νόµου είναι άκυρες και ανίσχυρες.

6. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου καταχωρούνται στο βιβλίο, που τηρείται ακριβώς γι' αυτό το σκοπό και υπογράφονται από τον προεδρεύοντα, το Γενικό Γραµµατέα και τον Ταµία ή, σε περίπτωση απουσίας κάποιου ή και των δύο των τελευταίων, από ένα ή δύο άλλα από τα µέλη που παρίστανται αντίστοιχα. Αντίγραφα και αποσπάσµατα των ανωτέρω πρακτικών εκδίδει και επικυρώνει ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραµµατέας ή ο Γενικός Διευθυντής.

7. Το Διοικητικό Συµβούλιο δύναται να συνεδριάζει και εκτός των κεντρικών Γραφείων της Ένωσης και εκτός της έδρας της.

Άρθρο 15ο
Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος, πέρα από τις υπόλοιπες αρµοδιότητές του που πηγάζουν από το παρόν Καταστατικό, κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει τις εργασίες της Ένωσης, εκπροσωπεί την Ένωση σε όλες τις σχέσεις της προς τρίτους δικαστικώς και εξωδίκως και ενώπιον κάθε αρχής και κάθε δικαστηρίου και υπογράφει τα αποφασιστικής σηµασίας εξερχόµενα έγγραφα της Ένωσης.

Άρθρο 16ο
Γενικός Γραµµατεύς

Ο Γενικός Γραµµατέας επιµελείται της τήρησης των διαδικασιών εισδοχής, µετάταξης και διαγραφής µελών και εισηγείται σχετικά στο Διοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης. Επιµελείται της σύνταξης και τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου.

Άρθρο 17ο
Ταµίας

Ο Ταµίας της Ένωσης φροντίζει για την είσπραξη των συνδροµών των µελών δίνοντας σχετικές διπλότυπες αποδείξεις. Τηρεί το βιβλίο ταµείου και τα άλλα λογιστικά βιβλία και φυλάσσει όλα τα δικαιολογητικά των εξόδων. Παραλαµβάνει µε απόδειξη κάθε ποσό από όπου και αν προέρχεται και καταθέτει σε Τράπεζα κάθε ποσό, που πλεονάζει στα χέρια του. Ενεργεί κάθε πληρωµή µε βάση χρηµατικό ένταλµα, που συνυπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γ. Γραµµατέα. Ανάληψη χρηµάτων της Ένωσης γίνεται µετά από γραπτή εντολή του Προέδρου, που συνυπογράφει και ο Γ. Γραµµατέας. Έχει οποτεδήποτε στη διάθεση του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής την ταµειακή κατάσταση και κάθε δίµηνο συντάσσει και υποβάλλει στο Δ.Σ. καταστάσεις της ταµειακής κίνησης, στις οποίες περιέχονται αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα µε τα σχετικά παραστατικά. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από µέλος του Δ.Σ. µετά από απόφαση των υπόλοιπων µελών του Δ.Σ..


 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 19ο
Συγκρότηση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται αφενός µεν από τα φυσικά πρόσωπα τακτικά µέλη της Ένωσης, αφετέρου δε από τους εκπροσώπους των νοµικών προσώπων-τακτικών µελών της. Τα λοιπά φυσικά πρόσωπα-µέλη της Ένωσης δύνανται να παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης και να εκφράζουν τις απόψεις τους χωρίς δικαίωµα ψήφου.

Άρθρο 20ο
Αρµοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Ένωσης και αποφασίζει για κάθε θέµα που υποβάλλεται σ' αυτή και για κάθε ζήτηµα σχετικά µε την εξυπηρέτηση του σκοπού της Ένωσης.

2. Ανήκουν στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης: α) η έγκριση, τροποποίηση και κατάργηση των Εσωτερικών Κανονισµών µε τους οποίους ρυθµίζονται θέµατα τα οποία ανάγονται στην εσωτερική λειτουργία της Ένωσης, εφόσον είναι υποχρεωτική κατά νόµο αυτή η έγκριση, τροποποίηση ή κατάργηση, β) η έγκριση της ετήσιας έκθεσης πεπραγµένων του ετήσιου ισολογισµού και του ετήσιου διαχειριστικού απολογισµού του Διοικητικού Συµβουλίου καθώς και η έγκριση της ετήσιας έκθεσης των Ελεγκτών, γ) η εκλογή των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών, δ) η απαλλαγή του Διοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη, ε) η παύση των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών και η διαγραφή τους από την Ένωση, στ) η τροποποίηση του Καταστατικού και ζ) η διάλυση της Ένωσης και η µετά απ' αυτή διάθεση της περιουσίας της.

Άρθρο 21ο
Λειτουργία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικώς µεν µέσα στο πρώτο εξάµηνο κάθε έτους, εκτάκτως δε κάθε φορά που το κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συµβούλιο ή που το ζητήσει εγγράφως από το Διοικητικό Συµβούλιο το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον από τα τακτικά µέλη της Ένωσης αναφέροντας απαραίτητα στο έγγραφό του τα προς συζήτηση θέµατα. Η Γενική Συνέλευση δύναται να συνεδριάζει και εκτός των κεντρικών Γραφείων της Ένωσης και εκτός της έδρας της.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάντοτε µετά από έγγραφη πρόσκληση του Διοικητικού Συµβουλίου η οποία αποστέλλεται σε κάθε τακτικό µέλος δεκαπέντε τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες νωρίτερα, δηµοσιεύεται δε σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας, πριν από την ίδια προθεσµία και περιέχει απαραίτητα τον τόπο, το χρόνο και τα θέµατα της συνεδρίασης καθώς και µνεία των ορισµών της  παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.

3. Η ηµερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης καταρτίζεται από το Διοικητικό Συµβούλιο. Στην περίπτωση κατά την οποία µετά από αίτηση του ενός εικοστού (1/20) των τακτικών µελών της Εταιρίας συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση (είτε από το Διοικητικό Συµβούλιο είτε από τους ίδιους τους αιτούντες), η ηµερήσια διάταξη δεν είναι δυνατόν να περιλαµβάνει θέµατα άλλα εκτός από όσα αναφέρονται στο έγγραφο των αιτούντων προς το Διοικητικό Συµβούλιο (σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου). Η Γενική Συνέλευση δεν δύναται να αποφασίσει για θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.

4. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον τα τακτικά µέλη της που παρίστανται νόµιµα ή εκπροσωπούνται αποτελούν τουλάχιστον το 33% του συνόλου των µελών της που έχουν δικαίωµα ψήφων. Διαφορετικά, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου στον ίδιο τόπο και τον ίδιο χρόνο της αντίστοιχης ηµέρας της επόµενης εβδοµάδας, ανεξάρτητα από τον αριθµό των µελών που παρίστανται χωρίς να απαιτείται νέα σχετική πρόσκληση. Προκειµένου να ληφθεί απόφαση για τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού ή διάλυση της Ένωσης, για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται απαραίτητα τα µέλη της Γενικής Συνέλευσης που παρίστανται νόµιµα ή εκπροσωπούνται να είναι περισσότερα από τα µέλη της που απουσιάζουν και έχουν δικαίωµα ψήφων.

5. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας από τον προσωρινό Πρόεδρο, στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από κάθε άλλο έργο της η Γενική Συνέλευση εκλέγει το οριστικό Προεδρείο της το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, το Γραµµατέα και δύο Εφόρους. Μέλη του Διοικητικού Συµβουλίου δεν δύνανται να είναι µέλη του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης. Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και την λήξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, διευθύνει τις συζητήσεις και θέτει τα ζητήµατα σε ψηφοφορία. Ο Γραµµατέας τηρεί τα πρακτικά. Οι Έφοροι εποπτεύουν τις ψηφοφορίες, τη διαλογή των ψήφων και την καταγραφή των αποτελεσµάτων. Μέχρι της εκλογής του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης, χρέη Προέδρου αυτής εκτελεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου.

7. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται δι' ανατάσεως της χειρός, ενώ διεξάγεται κατ' εξαίρεση µυστική ψηφοφορία για: α) εκλογή ή παύση µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και Ελεγκτών, β) ζήτηµα εµπιστοσύνης προς το Διοικητικό Συµβούλιο, γ) έγκριση της έκθεσης των πεπραγµένων, του ισολογισµού και του διαχειριστικού απολογισµού του Διοικητικού Συµβουλίου και απαλλαγή αυτού από κάθε ευθύνη και δ)προσωπικά εν γένει ζητήµατα.

10. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό και υπογράφονται από όλα τα µέλη του Προεδρείου της. Αντίγραφα και αποσπάσµατα των ανωτέρω πρακτικών εκδίδει και επικυρώνει ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραµµατέας του Διοικητικού Συµβουλίου ή ο Γενικός Διευθυντής.


 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Άρθρο 22ο

Η Επιτροπή Δεοντολογίας της Ε.ΔΙ.Ε. αποτελείται από πέντε (5) τακτικά µέλη, που εκλέγονται µαζί µε τρία (3) αναπληρωµατικά.
Τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας θα πρέπει να είναι τακτικά µέλη της Ε.ΔΙ.Ε. και επαγγελµατίες τουλάχιστον επί πενταετία.

Άρθρο 22.1

Τα µέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας, που εκλέχτηκαν συνέρχονται σε σώµα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την ανακήρυξή τους από την εφορευτική επιτροπή, υπό την προεδρεία του πλειοψηφήσαντος συµβούλου και εκλέγουν Πρόεδρο και Αναπληρωτή Πρόεδρο µε µυστική ψηφοφορία µεταξύ των µελών του. Για την εκλογή του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Πειθαρχικού Συµβουλίου εφαρµόζονται κατά αναλογία τα άρθρα για την εκλογή του Προεδρείου του Δ.Σ. Η Επιτροπή Δεοντολογίας συνεδριάζει νόµιµα, όταν παραβρίσκονται τα τρία (3) τουλάχιστον µέλη του και εξετάζει κάθε παράπτωµα µέλους της Ε.ΔΙ.Ε., ύστερα από παραποµπή της υπόθεσης σε αυτό από το Διοικητικό Συµβούλιο. Εκπρόσωπος του Δ.Σ. που έχει ορισθεί για αυτό το σκοπό κατά περίπτωση, παρουσιάζει στην Επιτροπή Δεοντολογίας κάθε περίπτωση παραποµπής. Η Επιτροπή Δεοντολογίας κρίνει κατά συνείδηση την ουσία της υπόθεσης, χωρίς να δεσµεύεται από οποιοδήποτε τύπο και οι αποφάσεις του παίρνονται µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών που κάθε φορά παραβρίσκονται στη συνεδρίαση. Σε περίπτωση ισοψηφίας και µόνο για φανερή ψηφοφορία υπερισχύει η άποψη υπέρ της οποίας ψήφισε ο Πρόεδρος και µόνον αυτός.


 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο
ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Άρθρο 24ο
Εκλογές - Εκλογικό σύστηµα - Διαδικασία

1. Οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συµβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής προκηρύσσονται από το Διοικητικό Συµβούλιο ένα (1) µήνα πριν τη λήξη της θητείας του. Αν για λόγους ανώτερης βίας είναι αδύνατη η διενέργεια εκλογών πριν την λήξη της θητείας του Δ.Σ. τότε επιτρέπεται να διενεργηθούν µέχρι ένα (1) µήνα µετά, οπότε η θητεία του Δ.Σ. παρατείνεται αυτοδίκαια µέχρι να αναλάβει το νέο Δ.Σ.. Η ακριβής ηµεροµηνία των εκλογών καθορίζεται µε απόφαση του Δ.Σ. και γνωστοποιείται στα µέλη δέκα (10) ηµέρες πριν την ορισθείσα ηµεροµηνία µε πρόσκληση, η οποία τοιχοκολλάται και στα γραφεία της Ένωσης και δηµοσιεύεται σε µία καθηµερινή εφηµερίδα της Λάρισας.
2. Κάθε τακτικό µέλος, που επιθυµεί να εκλεγεί µέλος σε ένα από τα όργανα, πρέπει να δηλώσει την υποψηφιότητά του στο Δ.Σ. τουλάχιστον πέντε (10) ηµέρες πριν την ηµεροµηνία των εκλογών µε έγγραφη αίτηση και δήλωση του οργάνου στο οποίο επιθυµεί να µετέχει. Κανείς από τους υποψήφιους δεν µπορεί να µετέχει σε περισσότερα από ένα όργανα. Η αίτηση και η δήλωση δεν γίνεται δεκτή από το Δ.Σ. αν δεν συνοδεύεται και από βεβαίωση του Ταµία για την µη οφειλή συνδροµών καθώς και για την καταβολή των εξόδων της εκλογής, το ύψος των οποίων καθορίζεται από το Δ.Σ. στην απόφασή του για τον ορισµό της ηµεροµηνίας των εκλογών.
Το Δ.Σ. του Σωµατείου καταρτίζει και ανακηρύσσει τους υποψήφιους για κάθε όργανο τρεις (3) ηµέρες πριν την ηµέρα των εκλογών. Για κάθε όργανο συντάσσεται χωριστό ψηφοδέλτιο µε τις υποψηφιότητες και στο οποίο καταχωρούνται οι υποψήφιοι µε απόλυτη αλφαβητική σειρά του επωνύµου τους. Τα ψηφοδέλτια είναι έντυπα, όλα του ίδιου χρώµατος και των ίδιων διαστάσεων και µαζί µε τους φακέλους εξασφαλίζονται και τυπώνονται µε µέριµνα του Δ.Σ. και µε δαπάνες του Σωµατείου.
3. Τις εκλογές διενεργεί τριµελής (3µελής) Εφορευτική Επιτροπή η οποία, µε την ευθύνη του Προεδρείου της Γ.Σ., εκλέγεται µε µυστική ψηφοφορία πριν την έναρξη της ψηφοφορίας για τα όργανα του Σωµατείου. Κανείς υποψήφιος δεν δύναται να µετέχει σαν µέλος της εφορευτικής επιτροπής. Για την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής µοιράζονται στα µέλη, µε µέριµνα του προεδρείου της Γ.Σ., οµοιόµορφα χαρτιά µε τη σφραγίδα του Σωµατείου. Πάνω σ' αυτά κάθε µέλος αναγράφει από ένα (1) µέχρι τρία (3) ονόµατα αυτών που δήλωσαν υποψηφιότητα και οι τρεις πρώτοι που συγκεντρώνουν τον µεγαλύτερο αριθµό ψήφων αποτελούν την Εφορευτική Επιτροπή, η οποία αµέσως µετά διενεργεί τις εκλογές. Η Εφορευτική Επιτροπή αποφασίζει για κάθε θέµα σχετικό µε την διαδικασία των εκλογών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της.
Κάθε ψηφοφόρος, δύναται να επιλέξει ως 7 εκλόγιµα µέλη σηµειώνοντας σταυρούς δίπλα από ένα (1) ως επτά (7) ονόµατα των υποψηφίων για το Διοικητικό Συµβούλιο, από ένα (1) ως τρία (3) ονόµατα υποψηφίων για την Ελεγκτική Επιτροπή και την Επιτροπή Δεοντολογίας. Η Εφορευτική επιτροπή µετά το πέρας της ψηφοφορίας υποχρεούται να συνάψει πρακτικό από το οποίο θα προκύπτει ο αριθµός των ψηφισάντων και οι ψήφοι που έλαβε κάθε υποψήφιος. Για το Δ.Σ ανακηρύσσει από επτά (7) έως δεκατρείς (13) πρώτους κατά σειρά επιτυχίας ως µέλη του Δ.Σ τους δε υπολοίπους κατά σειρά επιτυχίας ως αναπληρωµατικούς. Για την Ε.Ε και την Ε.Δ. τους πέντε (5) πρώτους κατά σειρά επιτυχίας ως µέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Δεοντολογίας, τους δε υπολοίπους τρεις (3) κατά σειρά επιτυχίας, ως αναπληρωµατικά µέλη.

Άρθρο 25ο
Οικονοµικό Έτος

1. Το οικονοµικό έτος της Ένωσης αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεµβρίου κάθε έτους.

2. Σχετικά µε τη διαχείριση της περιουσίας της Ένωσης για κάθε οικονοµικό χρόνο που λήγει και την οικονοµική κατάστασή της κατά τη λήξη αυτού του έτους, το Διοικητικό Συµβούλιο µαζί µε τον ετήσιο ισολογισµό υποβάλλει στην αµέσως επόµενη τακτική Γενική Συνέλευση και σχετικό διαχειριστικό απολογισµό.


 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 26ο
Εσωτερικοί Κανονισµοί

Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος Καταστατικού και γενικότερα οι λεπτοµέρειες οργάνωσης και λειτουργίας της Ένωσης και των Ινστιτούτων της καθώς και των υπηρεσιών στην έδρα της και τα Περιφερειακά Τµήµατα ή και τα εκτός έδρας Γραφεία της ρυθµίζονται µε Εσωτερικούς Κανονισµούς οι οποίοι εγκρίνονται από το Διοικητικό Συµβούλιο και επικυρώνονται από την Γενική Συνέλευση.

Λάρισα, 20 Απριλίου 2013

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 

Λήψη του Καταστατικού της ΕΔΙΕ σε μορφή PDF

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΕΔΙΕ

© 2014-17 Ένωση Διακοσμητών Ελλάδος
Design by entropia, Powered by Cherryplus

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ηπιόνης 8, 41335, Λάρισα

+302413009890

+306942089392

info@edie-hida.org.gr

Facebook Twitter Vimeo LinkedIn