Στα μέλη των Ενώσεων Σχεδιαστών* παγκοσμίως, ζητείται να ασκούν το επάγγελμα τους κατά τρόπο, που θα προκαλεί το σεβασμό και την εμπιστοσύνη των πελατών, των προμηθευτών, των συναδέλφων και του κοινού.

*Όπου στον Κώδικα αναφέρεται ο όρος «σχεδιαστής»
α) περιλαμβάνει:

 • γραφίστες, σχεδιαστές οπτικής επικοινωνίας.
 • σχεδιαστές προϊόντων και διαρκών αγαθών
 • αρχιτέκτονες εσωτερικών χώρων και διακοσμητές εσωτερικών χώρων

β) περιγράφει:
άτομα, ομάδες και εταιρείες, που εξασκούν τον σχεδιασμό, είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε ως μισθωτοί.

Η επαγγελματική συμπεριφορά κάθε μέλους Ένωσης διέπεται από τον ακόλουθο διεθνή κώδικα:

 1. Θα συμμορφώνεται με τους ήδη υπάρχοντες νόμους και κανονισμούς, ρυθμίζοντας τις διαδικασίες της επιχείρησης του και την άσκηση της διακόσμησης εσωτ. Χώρου σε κάθε διαμέρισμα της χώρας, όπου εξασκεί το επάγγελμα σύμφωνα με αυτόν τον κώδικα.
 2. Μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε έναν πελάτη σαν σύμβουλος ή προμηθευτής, με βάση μια αμοιβή, μισθό ή προμήθεια, υπό τον όρο ότι οι επαγγελματικές του υπηρεσίες θα διεξαχθούν με ικανότητα και κατά τρόπο που θα εξυπηρετήσει καλύτερα τα συμφέροντα του πελάτη, χωρίς να θυσιάσει την επαγγελματική του ακεραιότητα.
 3. Πριν υπογράψει ένα συμβόλαιο με ένα πελάτη, θα ορίζει και προσδιορίζει σαφώς τον σκοπό και τη φύση της μελέτης, τις υπηρεσίες που παρέχει καθώς και τον τρόπο αμοιβής αυτών των υπηρεσιών. Θα εκτελέσει αυτές τις υπηρεσίες, όπως ορίζονται σύμφωνα με την υψηλότερη επίδοση του επαγγέλματος.
 4. Δεν θα αποκαλύπτει πληροφορίες χωρίς την συγκατάθεση του πελάτη.
 5. Θα θεωρεί τις ευθύνες του σαν υποχρέωση προς το επάγγελμά του.
 6. Θα θεωρεί μέρος της επαγγελματικής του ευθύνης, να έχει ενεργό ενδιαφέρον στις μελέτες τις σχεδιασμένες για να βελτιώσουν την ποιότητα του περιβάλλοντος του ανθρώπου, διευθύνοντας τέτοιες δραστηριότητες κατά τρόπο που να εξυψώνει την αξιοπρέπεια του επαγγέλματος και της Ένωσης στην οποία ανήκει.
 7. Δεν θα θίξει ποτέ την φήμη ή τις επαγγελματικές σχέσεις ενός άλλου επαγγελματία διακοσμητή.
 8. Εν γνώσει του δεν θα πλησιάσει πελάτη που έχει συμβόλαιο με άλλο διακοσμητή, ούτε θα έλθει σε συμφωνία, έκτος αν ο πελάτης αυτός διακόψει κάθε τέτοια προηγούμενη σχέση με τον πρώτο διακοσμητή.
 9. Δεν θα επιτρέψει σε κανένα αντιπρόσωπο της επιχείρησης του η της εταιρείας του να παρουσιαστεί σε πελάτη σαν μελετητής διακοσμητής, εκτός αν του χορηγηθεί μια τέτοια εντολή για συγκεκριμένη αποστολή, ούτε να παρουσιαστεί στο κοινό γενικά σαν επαγγελματίας μελετητής εσωτερικού χώρου, μέχρις ότου μια τέτοια εκπροσώπηση είναι κατοχυρωμένη με εκπαίδευση ή και εμπειρία.
 10. Δεν θα υπαινίσσεται, μέσω διαφημίσεων ή άλλων μέσων, ότι το προσωπικό του ή οι υπάλληλοι της εταιρείας του είναι μέλη της Ένωσης, εφ' όσον το δικαίωμα να χρησιμοποιούν την ονομασία της χορηγείται μόνο στο άτομο αυτό που είναι μέλος.
 11. Θα ενθαρρύνει και θα συντρέχει στη διακίνηση ιδεών και πληροφόρησης μεταξύ του διακοσμητή εσωτερικού χώρου και συγγενικών επαγγελμάτων σε κάθε συναφές με αυτά τα επαγγέλματα, μόνον και εφ' όσον κατευθύνονται από τα ίδια υψηλά πρότυπα επαγγελματικής ασκήσεως που αρμόζουν στις σχέσεις τους με τους συναδέλφους τους διακοσμητές.
 12. Θα θεωρεί επαγγελματική του υποχρέωση να ενθαρρύνει σπουδαστές που δείχνουν ενδιαφέρον για την διακόσμηση εσωτερικού χώρου και θα προσφέρει βοήθεια, οποτεδήποτε είναι δυνατή, σε αυτούς που μπαίνουν στο επάγγελμα. Κάθε απόκλιση από αυτόν τον κώδικα ή κάθε πράξη επιζήμια προς την Ένωση και το επάγγελμα γενικά, θα εκλαμβάνεται σαν αντιεπαγγελματική συμπεριφορά, υποκείμενη σε πειθαρχική ποινή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης στην οποία ανήκει.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ

Ευθύνη του ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ προς το κοινωνικό σύνολο

Κάθε ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ έχει καθήκον ως επαγγελματίας:

 1. Να προάγει το κοινωνικό και αισθητικό επίπεδο του κοινωνικού συνόλου.
 2. Να εργάζεται προς όφελος της οικολογικής συνείδησης και του φυσικού περιβάλλοντος.
 3. Να διαφυλάσσει την τιμή και την ακεραιότητα του επαγγέλματος.
 4. Κανένας σχεδιαστής δεν θα αποδεχθεί ή θα ασχοληθεί, εν γνώσει του, με εργασία κατά την οποία το προσωπικό του όφελος είναι αντίθετο προς το επαγγελματικό του καθήκον.
 5. Κάθε σχεδιαστής, ως εργοδότης, οφείλει να εξασφαλίζει, ότι η δέσμευσή του αυτή επεκτείνεται και προς τα μέλη του προσωπικού του.

Ευθύνη του ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ προς τους συναδέλφους

Κάθε ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ οφείλει

 1. να μην επιχειρεί άμεσα ή έμμεσα να διαβάλλει συνάδελφο, ούτε και να ανταγωνίζεται αθέμιτα τους υπόλοιπους συναδέλφους, παρέχοντας υπερβολικές εκπτώσεις ή άλλες παρόμοιες παροχές.
 2. να μην αποδέχεται ανάθεση εργασίας, για την οποία εργάζεται, ήδη, άλλος συνάδελφος, χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή του.
 3. να κάνει δίκαιη κριτική (όταν αυτό επιβάλλεται) και να μην προβαίνει σε υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς για την εργασία ή τη φήμη οποιουδήποτε συναδέλφου του.
 4. να μην ακολουθεί τις οδηγίες πελάτη του, όταν αυτές συνιστούν κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας, ή να προβαίνει σκόπιμα σε οποιαδήποτε παρόμοια πράξη.

Αμοιβές

 1. Κάθε σχεδιαστής οφείλει να μην αποδέχεται ανάθεση εργασίας από πελάτη, χωρίς την απαίτηση εύλογα ικανοποιητικής αμοιβής, με εξαίρεση τις εργασίες, που ανατίθενται από φιλανθρωπικούς ή μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.
 2. Πριν από την αποδοχή της ανάθεσης, κάθε σχεδιαστής οφείλει να καθορίσει με ακρίβεια και σαφήνεια προς τον πελάτη, τον τρόπο υπολογισμού για το σύνολο της αμοιβής του.
 3. Κάθε σχεδιαστής που διατηρεί οικονομικές σχέσεις με οποιαδήποτε εταιρεία, επαγγελματία ή επιχείρηση, η οποία επωφελείται με συστάσεις του κατά την εκτέλεση εργασίας που ανατίθεται από πελάτη, οφείλει να ενημερώνει εκ των προτέρων τον πελάτη ή τον εργοδότη του για τη σχέση του αυτή.
 4. Κάθε σχεδιαστής, που δρα συμβουλευτικά για την επιλογή συναδέλφου στον οποίο πρόκειται να ανατεθεί οποιαδήποτε εργασία, οφείλει να μην δεχτεί οποιουδήποτε είδους αμοιβή από το συνάδελφο τον οποίο προτείνει.

Κάθε απόκλιση από αυτόν τον κώδικα ή κάθε πράξη επιζήμια στην Ένωσή του και στο επάγγελμα, θα εκλαμβάνεται σαν αντιεπαγγελματική συμπεριφορά, υποκείμενη σε συζήτηση από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ένωσης, που ανήκει.

Λήψη του Κώδικα δεοντολογιας της ΕΔΙΕ σε μορφή PDF

Η Ένωση Διακοσμητών Ελλάδας προσυπογράφει τον ανωτέρω κώδικα.

 

Η επιτροπή δεοντολογίας

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΕΔΙΕ

© 2014-17 Ένωση Διακοσμητών Ελλάδος
Design by entropia, Powered by Cherryplus

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ηπιόνης 8, 41335, Λάρισα

+306953010188

info@edie-hida.org.gr

Facebook Instagram Twitter Pinterest LinkedIn