Διάταξη Τροποποίησης Καταστατικού 

Βεβαίωση Εγγραφής Καταστατικού

  

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

(κωδικοποιημένο όπως εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διάταξη αναγνώρισης σωματείου αριθμός 63/2013, εκούσια δικαιοδοσία

(αριθμ. Εκθ. καταθ. 143/27-6-2013)

Άρθρο 1ο
Έδρα - Επωνυµία

Ιδρύεται στην Λάρισα, Ένωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 78 επ. ΑΚ, με την επωνυμία "Ένωση Διακοσμητών Ελλάδας" (Ε.ΔΙ.Ε) και στην Αλλοδαπή "HELLENIC INTERIOR DESIGNERS ASSOCIATION" (ΗIDΑ).

Η ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - Ε.ΔΙ.Ε. αποτελεί τον Πανελλαδικό Φορέα των Διακοσμητών και δημιουργείται με πρωτοβουλία των παρακάτω υφιστάμενων Επαγγελματικών Ενώσεων Διακοσμητών:
α) Ένωση Διακοσμητών Κεντρικής Ελλάδας – Ε.ΔΙ.Κ.Ε. σωματείο ιδρυθέν το 1999.
β) Ένωση Διακοσμητών Βιτρινών Θεσσαλίας – Ε.ΔΙ.ΒΙ.ΘΕ. σωματείο ιδρυθέν το 2004.

γ) Ένωση Διακοσμητών Εκθεσιακών Περιπτέρων Θεσσαλίας – Ε.ΔΙ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. σωματείο ιδρυθέν το 2004.

Τα μέλη των παραπάνω Ενώσεων, που είχαν εγγραφεί μέχρι 31-12-2012, εφόσον το επιθυμούν, αλλά και οι ανεξάρτητοι διακοσμητές, που υπογράφουν το παρόν καταστατικό, θεωρούνται ιδρυτικά μέλη της «ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ».

Άρθρο 2ο
Σκοπός – Μέσα

Σκοπός της Ένωσης είναι η συνένωση των μελών του για την ανάδειξη - προβολή και διασφάλιση της εσωτερικής αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα.

Η προώθηση όλων των μορφών συνεργασίας των μελών της, για την πρόοδο των σπουδών και της παιδείας και την αποτελεσματική προστασία των γενικών συμφερόντων των Διακοσμητών, με την επίδειξη ενεργούς αλληλεγγύης στην επαγγελματική και επιστημονική τους δραστηριότητα στους τομείς, αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων, αρχιτεκτονικής περιβάλλοντος χώρου, σχεδιασμού αντικειμένων και εκπαιδευτικής καριέρας.
Η ανάδειξη της διακεκριμένης επαγγελματικής ταυτότητας του κλάδου και η διασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αρχιτεκτόνων εσωτερικών χώρων σε συνδυασμό με την ισχυροποίηση της πανελλαδικής δομής, αποτελούν το πλαίσιο δράσης της Ένωσης.

2.1.  Η Ένωση επιδιώκει κοινωφελείς και μορφωτικούς σκοπούς. Αυτοί συνίστανται:

1)  Στη μελέτη, προαγωγή, προβολή και διάδοση των αρχών και της πρακτικής, της αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων και των στοιχείων, που εξασφαλίζουν ποιότητα ζωής, με τη διατήρηση ή την επίτευξη συνθηκών ισόρροπης, υγιούς και οικολογικής ανάπτυξης των κάθε φύσης δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων του ανθρώπου.
2)  Στην οργάνωση της εκπαίδευσης και κατάρτισης των μελών, που είτε απασχολούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή υπηρετούν ήδη σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα, είτε προτίθενται να απασχοληθούν στο μέλλον σ’ αυτές και των υπηρεσιών τους. Η εκπαίδευση θα παρέχεται κυρίως με εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδηλώσεις, ημερίδες, κ.λπ. μορφωτικού χαρακτήρα με κύριο περιεχόμενο την διαρκή εκπαίδευση, ειδίκευση και κατάρτιση.

3)  Στην μέριμνα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, ως χώρου αναπόσπαστα δεμένου με το άτομο, ως μέλους του κοινωνικού συνόλου, μέσα στον οποίο προστατεύεται η υγεία του και αναπτύσσεται η προσωπικότητά του.
4)  Στην συμμετοχή της Ένωσης, σε συγγενείς φορείς, σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο και να συνεργάζεται με αυτούς, καθώς και σε κοινωνικούς φορείς, που έχουν παρεμφερείς σκοπούς.

5)  Στην ανάδειξή της, ως θεσμικού Συμβούλου της Πολιτείας, σε θέματα της αρμοδιότητας της.
6)  Στην μελέτη, προστασία και προαγωγή των οικονομικών, ασφαλιστικών, επαγγελματικών και ηθικών συμφερόντων των μελών της.
7)  Στην εξύψωση του βιοτικού, επαγγελματικού και πολιτιστικού επιπέδου τους και στην καλλιέργεια πνεύματος κλαδικής συνείδησης και ενότητας μεταξύ τους.
8)  Στην συστηματική, ενεργητική και συνεχή παρακολούθηση των επαγγελματικών ζητημάτων και στη κινητοποίηση του κλάδου για την επίλυσή τους.

9)  Στην ίδρυση ταμείου αλληλοβοηθείας προκειμένου να παρέχει ηθική και υλική βοήθεια στα μέλη.
10) Στην κατοχύρωση της πνευματικής ιδιοκτησίας στο δημιουργό της (δηλ. τον Διακοσμητή).

2.2.   Την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών το σωματείο θα επιδιώκει με κάθε νόμιμο και θεμιτό μέσο και συγκεκριμένα:

1) Τη διαφώτιση των μελών του και γενικότερα της κοινής γνώμης σχετικά με τα ζητήματα που απασχολούν τους διακοσμητές.
2) Έκδοση περιοδικού της Ε.ΔΙ.Ε. ή άλλου εντύπου.
3) Την οργάνωση εκθέσεων, ομιλιών, διαλέξεων, βιβλιοθηκών, αναγνωστήριων, λεσχών και κάθε άλλης σχετικής εκδήλωσης, με σκοπό την συνεχή κατάρτιση και εκπαίδευση των μελών της Ένωσης αλλά ταυτόχρονα και τη δημοσιοποίηση του έργου των διακοσμητών, στο ευρύ κοινό.
4) Τη συμμετοχή της Ένωσης σε ευρύτερες επαγγελματικές ενώσεις, τη σύνδεσή της με το ελληνικό και διεθνές επαγγελματικό κίνημα και την ενεργητική συμμετοχή της στους διεκδικητικούς και άλλους αγώνες των δημιουργών, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.
5) Την διοργάνωση σεμιναρίων επιδοτούμενων ή μη από κρατικούς η/και ευρωπαϊκούς φορείς για την συνεχή κατάρτιση των μελών του στις νέες τεχνολογίες.
6) Την ανάπτυξη και διευκόλυνση της δημιουργικής έκφρασης, ιδιαίτερα για τους νέους διακοσμητές.
7) Την ίδρυση ή/και την συμμετοχή σε συνεταιρισμούς, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, Κοιν.Σ.Επ και οποιεσδήποτε άλλες μορφές οργάνωσης, που θα προβλέψει στο μέλλον η Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς επίσης τη συμμετοχή σε προγράμματα που έχουν σχέση με τα συμφέροντα των μελών.
8) Την αναζήτηση, έρευνα, συντήρηση και αξιοποίηση των αρχείων των παλαιών διακοσμητών και τη δημιουργία Αρχείου Ιστορίας Διακόσμησης
9) Δημιουργία εντευκτηρίου της Ένωσης και Ίδρυση βιβλιοθήκης.
10) Ίδρυση σχολών και Επιμελητήριου Εφαρμοσμένων τεχνών με συγγενή επαγγέλματα.
11) Σύνταξη άτυπου κώδικα συναδελφικής δεοντολογίας.
12) Έκδοση έντυπου υλικού, ανακοινώσεις στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο κ.λπ.
13) Δημιουργία προϋποθέσεων για την αγορά από την Ένωση, των υλικών της καλλιτεχνικής δουλειάς των διακοσμητών σε χαμηλές τιμές και γενικά με κάθε νόμιμο μέσο που θα επιλεγεί σαν κατάλληλο για την κάθε περίσταση του Δ.Σ. της Ένωσης

2.3.  Για την επίτευξη των σκοπών της η Ένωση δύναται:

1)  Να εκπροσωπεί ή συνεργάζεται με πανεπιστήμια, κολλέγια, επαγγελματικούς οργανισμούς και λοιπούς φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, για τη φοίτηση και απόκτηση τίτλων σπουδών στους τομείς ενδιαφέροντος της
2)  Να σχεδιάζει, διοργανώνει, αναλαμβάνει και υλοποιεί προγράμματα  εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης των μελών της στελεχών επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, καθώς και έρευνες, μελέτες και εκδόσεις, συναφείς προς τους σκοπούς της.
3)  Να αναλαμβάνει τη διαχείριση προγραμμάτων επενδυτικών, κρατικών ενισχύσεων, κατάρτισης κοινοτικών πρωτοβουλιών και καινοτομικών, τεχνολογικών προγραμμάτων, συγχρηματοδοτούμενων από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, καθώς και παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου.
4)  Να ιδρύει εντός ή και εκτός της Ελλάδας ή να συμμετέχει στην ίδρυση άλλων νομικών προσώπων με τους ίδιους ή παρεμφερείς ή συναφείς με την Ένωση σκοπούς, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα επικυρώνεται στην πρώτη, μετά την απόφαση, τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της.  Δύναται ακόμη να ιδρύει και να συμμετέχει με τρίτους σε κοινοπραξίες ή σε ενώσεις προσώπων, προκειμένου να συμμετάσχει σε δημόσιους διαγωνισμούς και κάθε είδους αντίστοιχη διαγωνιστική διαδικασία.
5)  Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, να δημιουργεί ή μισθώνει κατάλληλες εγκαταστάσεις, να προσλαμβάνει ειδικευμένους συνεργάτες, επιστήμονες, καθηγητές ή να αναθέτει έργα και να χρησιμοποιεί υπηρεσίες τρίτων εξειδικευμένων φορέων, να προβαίνει σε εκδόσεις και παραγωγές διαφόρων  οπτικοακουστικών μέσων.
6)  Να χρησιμοποιεί γενικά κάθε άλλο νόμιμο και πρόσφορο μέσο για την επίτευξη των σκοπών της.
Ένα μέρος των εξόδων, τα οποία θα απαιτούνται για την επίτευξη  των πιο πάνω σκοπών και δραστηριοτήτων της Ένωσης, ενδέχεται να καλύπτονται από εθνικούς πόρους, πόρους των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλους νόμιμους πόρους ή από συμμετοχή, στο σύνολο ή σε μέρος των εξόδων των ανωτέρω δραστηριοτήτων της Ένωσης,  όσων συμμετέχουν σ’ αυτές.

Άρθρο 3ο
Σφραγίδα - Έµβληµα

Η Ένωση έχει ιδίαν σφραγίδα,όπου αναγράφεται η επωνυμία της και ο χρόνος ίδρυσης της. Επίσης έχει σφραγίδα με το λογότυπο της και σφραγίδα με τα φορολογικά της στοιχεία.

 


 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Άρθρο 4ο
Διάκριση των Μελών

4.1. Μέλη της Ένωσης δύνανται να είναι σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου, φυσικά πρόσωπα, τα οποία  διακρίνονται σε τακτικά, δόκιμα, φοιτητές, αντεπιστέλλοντα, αρωγά και επίτιμα.
4.2.  Τα μέλη της Ε.ΔΙ.Ε. δικαιούνται να παίρνουν μέρος στις Γεν. Συνελεύσεις, τα μεν τακτικά με δικαίωμα λόγου και ψήφου, τα δε δόκιμα, φοιτητές, αρωγά, επίτιμα και αντεπιστέλλοντα μόνο με δικαίωμα λόγου. Το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν μόνο τα τακτικά μέλη της ένωσης, όταν είναι οικονομικά
ενήμερα
4.3.
  Τα μέλη της Ε.ΔΙ.Ε. εφοδιάζονται με ειδικό δελτίο αναγνωρίσεως (ταυτότητες) που εκδίδει η Ένωση κάθε τρία (3) τουλάχιστον έτη και αναγράφει την κατηγορία μέλους
4.4
. Τακτικά μέλη δύνανται να είναι:

Φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα και εμπίπτουν σε μία τουλάχιστον από τις εξής κατηγορίες:
- Πτυχιούχοι εκπαιδευτικού ιδρύματος Πανεπιστημιακού επιπέδου, οι οποίοι κατά την εγγραφή τους και για μία τουλάχιστον τριετία ασκούν ενεργά την διακόσμηση
- Απόφοιτοι εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών η ΙΕΚ και ΙΙΕΚ, οι οποίοι κατά την εγγραφή τους και για μία τουλάχιστον πενταετία ασκούν ενεργά την διακόσμηση
 - Μη πτυχιούχοι-εμπειρικοί, οι οποίοι κατά την εγγραφή τους και κατά την τελευταία τουλάχιστον δεκαετία ασκούν ενεργά το επάγγελμα του διακοσμητή.

4.5.  Δόκιμα μέλη δύνανται να είναι:

Φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα και εμπίπτουν σε μία τουλάχιστον από τις εξής κατηγορίες:
- Πτυχιούχοι εκπαιδευτικού ιδρύματος Πανεπιστημιακού επιπέδου, οι οποίοι κατά την εγγραφή τους κατέχουν θέση συνεργάτη η υπαλλήλου με την ιδιότητα του διακοσμητή, σε επιχειρήσεις, συναφείς του κλάδου
- Απόφοιτοι εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών η ΙΕΚ και ΙΙΕΚ, οι οποίοι κατά την εγγραφή τους κατέχουν θέση συνεργάτη η υπαλλήλου με την ιδιότητα του διακοσμητή, σε επιχειρήσεις, συναφείς του κλάδου
- Πτυχιούχοι εκπαιδευτικού ιδρύματος Πανεπιστημιακού η άλλου επιπέδου, οι οποίοι τουλάχιστον για μια συνεχή πενταετία είχαν θέση εκπαιδευτή στον τομέα της Αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων.
- Πτυχιούχοι εκπαιδευτικού ιδρύματος Πανεπιστημιακού η άλλου επιπέδου, οι οποίοι εργάζονται λιγότερο από 2 έτη στον τομέα της Αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων.

4.6. Φοιτητές μέλη η Σπουδαστικά μέλη δύνανται να είναι όσοι ενδιαφέρονται για τους σκοπούς της Ένωσης και διανύουν το προτελευταίο ή τελευταίο έτος των σπουδών τους σε εκπαιδευτικά ιδρύματα Πανεπιστημιακού επιπέδου.
Οι φοιτητές μέλη δύνανται να διατηρήσουν την ιδιότητά τους αυτή έως και τέσσερα έτη μετά το πέρας των σπουδών τους. Ο χρόνος παράτασης της διατήρησης της ιδιότητας του μέλους επιμηκύνεται κατά το διάστημα τυχόν μεταπτυχιακών σπουδών και για όσο χρόνο διαρκούν οι σπουδές αυτές.

4.7. Αντεπιστέλλοντα μέλη δύνανται να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν την κατοικία ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και επιδεικνύουν ενδιαφέρον για το σκοπό της Ένωσης.

4.8. Αρωγά μέλη δύνανται να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία προτίθενται να συνδράμουν την Ένωση για επίτευξη του σκοπού της.

4.9.  Επίτιμα μέλη δύνανται να ανακηρυχθούν πρόσωπα τα οποία συνέβαλαν εξαιρετικά στην πρόοδό της καθώς και πρόσωπα, που έχουν διακριθεί για την εξαιρετική συμβολή τους στην πρόοδο της Ένωσης. Τα επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα επικυρώνεται από την πρώτη, μετά την απόφαση, Γενική Συνέλευση.

4.10 Δεν δύναται να είναι μέλος της Ένωσης: α) όποιος αποστερήθηκε αμετάκλητα των πολιτικών δικαιωμάτων του, και β) όποιος καταδικάστηκε αμετάκλητα σε ποινή κάθειρξης ή φυλάκισης για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, βιασμό, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία όσον αφορά την υπηρεσία, παραχάραξη και κιβδηλεία.

Άρθρο 5ο
Εισδοχή των Μελών

5.1. Για την εισδοχή τακτικού, δόκιμου, φοιτητή, αντεπιστέλλοντος και αρωγού μέλους, απαιτείται αίτηση αυτού, συνοδευόμενη από:
α) δήλωση αυτού ότι έλαβε γνώση του παρόντος Καταστατικού και του Κώδικα Δεοντολογίας και ότι τα αποδέχεται  ανεπιφύλακτα,
β) υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εμπίπτει σε κάποια από τις περιπτώσεις της παραγράφου 4.10 του άρθρου 4.
γ) σύντομο βιογραφικό σημείωμα
δ) εξόφληση του ποσού της καθορισμένης εγγραφής και ετήσιας εισφοράς για την κατηγορία εγγραφής του.
ε) Η αίτηση μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω της ιστοσελίδας της Ένωσης

Άρθρο 6ο
Δικαιώµατα των Μελών

6.1. Δικαίωμα ισότιμης συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις, και στη Διοίκηση της Ένωσης έχουν τα τακτικά μέλη, εφόσον είναι ταμιακώς εν τάξει. Έχουν δικαίωμα λόγου, ελέγχου, κριτικής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, καθώς και δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι, εφόσον είναι ταμειακά τακτοποιημένα. Ακόμη, δικαιούνται να ελέγχουν τη Διοίκηση, να ενημερώνονται για την πορεία όλων των υποθέσεων της Ένωσης, να λαμβάνουν γνώση και να παίρνουν αντίγραφα των Βιβλίων της Ένωσης, μετά από έγγραφη αίτησή τους προς το Δ.Σ..
6.2. Τα υπόλοιπα μέλη, εκτός από τα τακτικά, δύνανται να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις χωρίς δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
6.3. Όλα τα μέλη δικαιούνται να μετέχουν στις συγκεντρώσεις και λοιπές εκδηλώσεις της Ένωσης, να απολαμβάνουν τα ωφελήματα που απορρέουν από την ιδιότητα μέλους, να αποχωρούν από την Ένωση ελεύθερα.
6.4. Τα μέλη μπορούν να εκπροσωπηθούν στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου από άλλα μέλη προς τα οποία έχουν παραδώσει έγγραφη εξουσιοδότηση, στην οποία μπορεί να προσδιορίζεται και η βούλησή τους για την ψήφο τους στα επί μέρους θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης. Η εξουσιοδότηση δε μπορεί να αφορά στην περίπτωση αρχαιρεσιών, όπου τα απόντα μέλη μπορούν να ψηφίσουν με τη διαδικασία που προσδιορίζεται στο άρθρο 7 του παρόντος.
Ένα μέλος μπορεί να εκπροσωπήσει έως και δέκα (10) απόντα μέλη.
6.5. Τα μέλη μπορούν να εξουσιοδοτήσουν τον Πρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου να τα εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση προς τον οποίον έχουν παραδώσει ή αποστείλει σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση, στην οποία προσδιορίζεται με ακρίβεια η βούλησή τους για την ψήφο τους στα επί μέρους θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης. Η εξουσιοδότηση δε μπορεί να αφορά στην περίπτωση αρχαιρεσιών, όπου τα απόντα μέλη μπορούν να ψηφίσουν με τη διαδικασία που προσδιορίζεται στο άρθρο 23.6 και 23.7 του παρόντος. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των απόντων μελών που μπορούν να εκπροσωπήσουν ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας.
Σε όποια από τις δύο παραπάνω περιπτώσεις εξουσιοδότησης, εφ’ όσον δεν προσδιορίζεται η βούλησή τους σε ένα ή περισσότερα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τότε η ψήφος των εκπροσωπούμενων μελών στο συγκεκριμένο θέμα ή τα συγκεκριμένα θέματα τεκμαίρεται ότι είναι “λευκό”.
6.6.  Μέλη του Σωματείου που αποχωρούν, μπορούν να επανεγγραφούν.

Άρθρο 7ο
Υποχρεώσεις των Μελών

7.1. Τα μέλη έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την εκπλήρωση του σκοπού της Ένωσης, να εκτελούν πρόθυμα τις εργασίες που έχουν αναλάβει και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και των Εσωτερικών Κανονισμών.
7.2. Τα μέλη υποχρεούνται να καταβάλουν τακτικά και ανελλιπώς τη συνδρομή τους και να εκπληρώνουν εμπρόθεσμα τις υπόλοιπες οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την Ένωση.
7.3. Το ποσό εισδοχής (εγγραφής) των μελών κατατίθεται σε ειδικό κωδικό του Ταμείου, ως αλληλέγγυος λογαριασμός, ο οποίος δημιουργείται και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την ενίσχυση μελών, τα οποία ευρίσκονται σε αποδεδειγμένα κρίσιμη οικονομική κατάσταση.
7.4. Τα μέλη έχουν δικαίωμα συμβουλευτικής υποστήριξης από τους νομικούς, οικονομικούς και φοροτεχνικούς συμβούλους της Ένωσης, για τα αντίστοιχα θέματα, τα οποία αντιμετωπίζουν στο εργασιακό τους περιβάλλον. Στην περίπτωση κατά την οποία επιθυμούν, να συνεργασθούν ιδιωτικά με τους αντίστοιχους συμβούλους, θα καταβάλλουν αμοιβή, η οποία θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα γνωστοποιείται στα μέλη, στην αρχή κάθε έτους.

Άρθρο 8ο
Παραίτηση - Διαγραφή μέλους - Πειθαρχική διαδικασία

8.1. Κάθε μέλος της Ένωσης δύναται να παραιτηθεί ελεύθερα και καθ’ οιονδήποτε χρόνο από την ιδιότητά του αυτή, με απλή έγγραφη δήλωσή του σχετικά μ’ αυτό προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
8.2. Η παραίτηση θεωρείται ότι συντελέστηκε, από την ημέρα κατά την οποία αναγνώστηκε η σχετική δήλωση του παραιτουμένου σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
8.3.
Από την Ένωση διαγράφεται μετά από απόφαση του Δ.Σ. την οποία εγκρίνει οριστικά η Γ.Σ κάθε τακτικό μέλος που:
α) Οριστικά διακόπτει τις σχέσεις του με το επάγγελμα.
β) Επανειλημμένα δεν τηρεί το καταστατικό, τον εσωτερικό κανονισμό ή τις αποφάσεις των οργάνων της Ένωσης.
γ) Δρα και συμπεριφέρεται με τρόπο αντίθετο προς τους σκοπούς και τα συμφέροντα της Ένωσης.
δ) Έχει συμπεριφορά ανάρμοστη και ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του σαν μέλους της Ένωσης.
ε) Καθυστερεί αδικαιολόγητα τις οικονομικές του υποχρεώσεις παραπάνω από έξι μήνες.
8.4. Στο μέλος που διαγράφεται, κοινοποιείται η απόφαση του Δ.Σ. μέσα σε χρονικό διάστημα τριάντα ημερών από τη λήψη της.
Το μέλος που διαγράφεται, έχει δικαίωμα να προσβάλει την απόφαση του Δ.Σ. στην αμέσως επόμενη Γ.Σ., η οποία παίρνει και την τελική απόφαση.
Από την ημέρα όμως της απόφασης του Δ.Σ. μέχρι τη συζήτηση της προσβολής του υπό διαγραφή μέλους στη Γ.Σ. αναστέλλεται στο πρόσωπο του τελευταίου η ιδιότητα του σαν μέλους της Ένωσης.
Μέλος το οποίο διαγράφεται για όλους τους λόγους εκτός από τον (δ), έχει δικαίωμα επανεγγραφής στην Ένωση εφ’ όσον αποδείξει, κατά την εκτίμηση του Δ.Σ. ότι συγκεντρώνει και πάλι τις απαραίτητες προϋποθέσεις αυτού του καταστατικού.
8.5. Κάθε μέλος που απέβαλε αυτοδικαίως την ιδιότητά του αυτή ή διαγράφηκε από την Ένωση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν άρθρο, εξακολουθεί να ευθύνεται για τις οικονομικές υποχρεώσεις του στην Ένωση, μέχρι και την ημέρα της αποβολής της ιδιότητάς του ως μέλους ή της διαγραφής του. Η ετήσια συνδρομή νοείται οφειλόμενη ολόκληρη, ανεξάρτητα από το χρόνο αποβολής της ιδιότητας του μέλους ή διαγραφής του κατά τη διάρκεια του έτους.
8.6. Δεν χάνει την ιδιότητα του μέλους της Ε.ΔΙ.Ε. όποιος δεν ασκεί το επάγγελμα του Διακοσμητή, στις περιπτώσεις:
α) ασθένειας ή ανεργίας
β) απεργίας ή ανταπεργίας
γ) επίσχεσης εργασίας
δ) υπερημερίας εργοδότη
ε) μετεκπαίδευσης πάνω στην αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων
στ) άδειας με ή χωρίς αποδοχές μέχρι ένα έτος
ζ) άδειας κυήσεως και τοκετού.
η) ασκεί το επάγγελμα του Καθηγητή Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής ή άλλης αναγνωρισμένης Σχολής με το αντίστοιχο αντικείμενο γενικότερα.

Άρθρο 9ο
Τοπικές ομάδες - Γραφεία της ένωσης

9.1. Η Ένωση δύναται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα επικυρώνεται την πρώτη, μετά την απόφαση, τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της, να συνιστά Τοπικές Ομάδες εκτός της έδρας της, εντός ή εκτός της Ελλάδας, μέσω των οποίων επιδιώκονται οι σκοποί της σε γεωγραφικές περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούνται μέλη της επαγγελματικά. Επίσης, η Ένωση, με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία θα επικυρώνεται την πρώτη, μετά την απόφαση, τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της, δύναται να παύσει ή αναστείλει τη λειτουργία Τοπικής Ομάδας, εφόσον κριθεί ότι αυτή παύει να εξυπηρετεί τους σκοπούς του κλάδου.
9.2. Η Ένωση δύναται να διατηρεί και άλλα γραφεία εκτός από τα κεντρικά, εντός ή εκτός της έδρας της ή  εκτός της Ελλάδας. Τα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των γραφείων αυτών ρυθμίζονται με σχετικούς Εσωτερικούς Κανονισμούς.


 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Όργανα της Ένωσης είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση και η Ελεγκτική Επιτροπή.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 10ο
Συγκρότηση Διοικητικού Συµβουλίου

10.1. Η Ένωση διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από επτά (7) έως δεκατρία (13)  μέλη. Από αυτά ένα μέλος είναι ο εκάστοτε προηγούμενος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον το επιθυμεί, του οποίου η θητεία ως μέλους αυτού έληξε, εκτός και αν επανεκλεγεί. 
10.2.
 Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Τα εκλεγόμενα μέλη είναι επανεκλέξιμα, Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από 3 συνεχόμενα Δ. Συμβούλια, παύει να είναι μέλος του Δ.Σ και την θέση του παίρνει το πρώτο σε ψήφους αναπληρωματικό μέλος.
10.3. Η σύμφωνη με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση γίνεται με βάση τις υποψηφιότητες ή προτάσεις που υποβάλλονται στο απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δέκα πλήρεις ημέρες νωρίτερα. Κανείς δεν δύναται να εκλεγεί, εάν δεν υποβάλει υποψηφιότητα. Με βάση τις ως άνω υποψηφιότητες και προτάσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο περιλαμβάνει με αλφαβητική σειρά όλους όσοι δήλωσαν υποψηφιότητα ή προτάθηκαν σύμφωνα με τα παραπάνω. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται με σταυρό προτίμησης. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας ακολουθεί διαλογή και αρίθμηση των σταυρών προτίμησης και ως Σύμβουλοι εκλέγονται κατά σειρά εκείνοι οι οποίοι έχουν τους περισσότερους σε αριθμό σταυρούς προτίμησης και μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των εκλεγόμενων μελών. Πλην των σταυρών προτίμησης κάθε άλλη σημείωση ή προσθήκη στο ψηφοδέλτιο δεν λαμβάνεται υπόψη.
10.4.
Μέσα σε 10 μέρες από τις αρχαιρεσίες με πρωτοβουλία του συμβούλου που πήρε τις περισσότερες ψήφους, συνεδριάζουν οι σύμβουλοι που εκλέχτηκαν και συγκροτούνται σε σώμα εκλέγοντας ανάμεσα τους χωριστά και με απλή πλειοψηφία των παρευρισκομένων, Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.
Την ίδια ακριβώς διαδικασία ακολουθεί και η Ε.Ε. για την εκλογή μεταξύ των μελών της, ενός προέδρου.

Άρθρο 11ο
Αρµοδιότητες Διοικητικού Συµβουλίου

11.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Ένωση ενώπιον παντός φυσικού και νομικού προσώπου, των Δικαστηρίων και πάσης Αρχής, διαχειρίζεται την περιουσία της Ένωσης και δεσμεύει την Ένωση ενοχικώς και εμπραγμάτως.
11.2. Το Διοικητικό  Συμβούλιο καθορίζει το πρόγραμμα  δράσης της Ένωσης, αποφασίζει τη λήψη κάθε μέτρου, που κατά τη κρίση του είναι πρόσφορο για την εκπλήρωση του σκοπού της, εγκρίνει, τροποποιεί και καταργεί τους Εσωτερικούς Κανονισμούς  και γενικά διαχειρίζεται τις υποθέσεις της Ένωσης.
11.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις συγκροτηθεί σε Σώμα δύναται να ορίσει Εκτελεστική Επιτροπή η οποία αποτελείται από τρια (3) μέλη εκ των υποψηφίων του Δ.Σ. εκλεγμένων η αναπληρωματικών. Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο μέλος το οποίο ορίζεται από τον ίδιο τον Πρόεδρο. Οι αρμοδιότητες καθώς και ο τρόπος λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής θα καθορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής θα ανακοινώνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη μετά τη λήψη αυτών συνεδρίασή του.
11.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις συγκροτηθεί σε Σώμα ορίζει Επιτροπή Δεοντολογίας, η οποία αποτελείται από τρια μέλη εκ των υποψηφίων του Δ.Σ. εκλεγμένων η αναπληρωματικών. Υπεύθυνος για την λειτουργία της Επιτροπής Δεοντολογίας είναι ο εκαστοτε Αντιπρόεδρος. Οι αρμοδιότητες καθώς και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής θα καθορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αποφάσεις της Επιτροπής θα ανακοινώνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη μετά τη λήψη αυτών συνεδρίασή του.
11.5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παρέχει εντολές, πληρεξουσιότητες ή εξουσιοδοτήσεις προς ενέργεια υλικών πράξεων ή δικαιοπραξιών προς μέλη του ή τρίτους. Το αυτό δικαίωμα έχει και η Εκτελεστική Επιτροπή, εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων, που της έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Προκειμένου περί Αρχών και των Δικαστηρίων, οι εντολές, πληρεξουσιότητες και εξουσιοδοτήσεις δίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 12ο
Λειτουργία Διοικητικού Συµβουλίου

12.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά μεν, μία φορά δίμηνο, (τους μονούς μήνες δηλ. 1ος, 3ος, 5ος, 7ος, 9ος, 11ος), εκτάκτως δε, όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρός του ή το ζητήσουν εγγράφως από τον Πρόεδρο τρια  τουλάχιστον μέλη του τα οποία αναφέρουν απαραίτητα στο έγγραφό τους τα, υπό συζήτηση, θέματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και εκτός των κεντρικών γραφείων της Ένωσης ακόμα και εκτός  της έδρας της, εντός ή εκτός της Ελλάδας. Την έναρξη και λήξη των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει ο Πρόεδρος ο οποίος και διευθύνει τις συζητήσεις και θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία.
12.2.
 Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται πάντοτε κατόπιν έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου προς τα μέλη του, η οποία περιέχει απαραίτητα τον τόπο, το χρόνο και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Εάν, στην περίπτωση κατά την οποία ζητείται από πέντε τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έκτακτη συνεδρίαση αυτού, ο Πρόεδρος δεν συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός τριών ημερών, δύνανται να πράξουν αυτό όσοι το ζητούν με έγγραφη πρόσκληση στα υπόλοιπα μέλη, η οποία θα περιέχει απαραίτητα τον τόπο, τον χρόνο και τα θέματα της συνεδρίασης.
12.3.
 Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρίστανται τα δυο τρίτα (2/3) τουλάχιστον από τα μέλη του, μεταξύ των οποίων πρέπει απαραίτητα να είναι ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος και ο Γενικός γραμματέας.
12.4.
 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι προσωπικά και αλληλέγγυα υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, που απορρέουν από το παρόν Καταστατικό, το Νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από 3 συνεχόμενα Δ. Συμβούλια,
καθαιρείται από το αξίωμα τουκαι την θέση του παίρνει το πρώτο σε ψήφους αναπληρωματικό μέλος.
12.5.
 Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των μελών που παρίστανται. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος θεωρείται ότι έχει δύο ψήφους. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες λαμβάνονται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού ή του Νόμου είναι άκυρες και ανίσχυρες.
12.6.
 Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στο βιβλίο, που τηρείται ακριβώς γι’ αυτό το σκοπό και υπογράφονται από τον  Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα ή, σε περίπτωση απουσίας κάποιου ή και των δύο, από δύο άλλα από τα μέλη που παρίστανται αντίστοιχα. Αντίγραφα και αποσπάσματα των ανωτέρω πρακτικών εκδίδει και επικυρώνει ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας.
12.7.
Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και εκτός των κεντρικών Γραφείων της Ένωσης και εκτός της έδρας της, αλλά και διαδικτυακά σε έκτακτες περιπτώσεις. 

Άρθρο 13ο
Πρόεδρος - Αρμοδιότητες

13.1. Ο Πρόεδρος, πέρα από τις υπόλοιπες αρμοδιότητές του που πηγάζουν από το παρόν Καταστατικό, κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει τις εργασίες της Ένωσης, εκπροσωπεί την Ένωση σε όλες τις σχέσεις της προς τρίτους δικαστικώς και εξωδίκως και ενώπιον κάθε αρχής και κάθε δικαστηρίου και υπογράφει τα αποφασιστικής σημασίας εξερχόμενα έγγραφα της Ένωσης μαζί με το Γενικό Γραμματέα.
13.2. Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και επιβλέπει την εκτέλεση των αποφάσεων που παίρνονται.
13.3. Κάνει συμφωνίες ή συμβάσεις με τρίτους, στο όνομα και για λογαριασμό της Ένωσης μετά από έγκριση του Δ.Σ.
13.4. Υπογράφει μαζί με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών και τις αποδείξεις εισπράξεων.

Άρθρο 14ο
Αντιπρόεδρος - Αρμοδιότητες

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητες του τον Πρόεδρο, όταν ο τελευταίος, απουσιάζει και είναι υπεύθυνος για τη συγκρότηση και λειτουργία όλων των επιτροπών της Ένωσης, που ιδρύονται και λειτουργούν με απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 15ο
Γενικός Γραµµατεύς - Αρμοδιότητες

15.1. Ο Γενικός Γραμματέας επιμελείται της τήρησης των διαδικασιών εισδοχής, μετάταξης και διαγραφής μελών και εισηγείται σχετικά στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης. Επιμελείται της σύνταξης και τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

15.2. Κρατάει το αρχείο και την αλληλογραφία, έντυπη και ηλεκτρονική, της Ένωσης, είναι υπεύθυνος για τη σωστή σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ., μαζί με τον Πρόεδρο υπογράφει όλα τα σχετικά εξερχόμενα έγγραφα της Ένωσης, έντυπα και ηλεκτρονικά, διατηρεί και ενημερώνει το μητρώο μελών του Σωματείου.
15.3. Μαζί με τον Πρόεδρο επεξεργάζεται τη ετήσια έκθεση δραστηριότητας του Σωματείου, φυλάει τη σφραγίδα του Σωματείου και είναι υπεύθυνος για τα γραφεία, τη βιβλιοθήκη, τις εκδόσεις και τις εκδηλώσεις της Ένωσης.
15.4.
Τον Γ. Γραμματέα όταν απουσιάζει, τον αναπληρώνει ένα από τα μέλη του Δ.Σ.. Είναι αυτονόητο ότι με ειδικές αποφάσεις του, το Δ.Σ. μπορεί να αναθέσει και στα υπόλοιπα μέλη του συγκεκριμένες αρμοδιότητες.

Άρθρο 16ο
Ταµίας - Αρμοδιότητες

16.1. Ο Ταμίας της Ένωσης φροντίζει για  την είσπραξη των συνδρομών των μελών, τηρεί το βιβλίο ταμείου  και τα άλλα λογιστικά βιβλία και φυλάσσει όλα τα δικαιολογητικά των εξόδων. Παραλαμβάνει με απόδειξη κάθε ποσό από όπου και αν προέρχεται και καταθέτει σε Τράπεζα κάθε ποσό, που είναι πλέον των 200€. 
16.2. Ενεργεί κάθε πληρωμή με βάση χρηματικό ένταλμα, που συνυπογράφεται από τον Πρόεδρο. Ανάληψη χρημάτων της Ένωσης γίνεται μετά από γραπτή εντολή του Προέδρου.  Έχει οποτεδήποτε στη διάθεση του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής την ταμειακή κατάσταση και κάθε δίμηνο συντάσσει και υποβάλλει στο Δ.Σ. καταστάσεις της ταμειακής κίνησης, στις οποίες περιέχονται αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα με τα σχετικά παραστατικά. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από μέλος του Δ.Σ. μετά από απόφαση των υπόλοιπων μελών του Δ.Σ..
16.3. Μαζί με τον Πρόεδρο επεξεργάζεται τη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού και απολογισμού εξόδων-εσόδων της Ένωσης.
16.4. Παρακολουθεί την ταμειακή ενημερότητα των μελών και δίνει πριν από κάθε Γ.Σ. προς τον Πρόεδρο, κατάλογο των ταμειακώς ενήμερων μελών της Ένωσης.
16.5. Τον Ταμία όταν απουσιάζει, τον αναπληρώνει ένα από τα μέλη του Δ.Σ.

Είναι αυτονόητο ότι με ειδικές αποφάσεις του, το Δ.Σ. μπορεί να αναθέσει και στα υπόλοιπα μέλη του συγκεκριμένες αρμοδιότητες.

Άρθρο 17ο
Ελεγκτική επιτροπή

Η Ελεγκτική Επιτροπή που εκλέγεται όπως και το Δ.Σ. κάθε τρία χρόνια και έχει τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης της Ένωσης.
Στο έργο της αυτό πρέπει, με κάθε τρόπο να διευκολύνεται από το Δ.Σ. το οποίο υποχρεώνεται να της παρέχει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία τα απαραίτητα για τη

σύνταξη της ετήσιας έκθεσής της.

Άρθρο 18ο
Επιτροπές

Με ειδικές αποφάσεις του Δ.Σ. συγκροτούνται συμβουλευτικές, μελετητικές, τεχνικές, τοπικές κ.λπ. επιτροπές, οι οποίες υποβάλλουν τα πορίσματα τους προς το Δ.Σ. και στις οποίες μπορούν να μετέχουν όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη της Ένωσης.

Στην Ένωση θα λειτουργούν οι παρακάτω Επιτροπές:

  • • Οργανωτικών Θεμάτων
  • • Διεθνών Σχέσεων
  • • Έντυπων και ηλεκτρονικών εκδόσεων
  • • Επαγγελματικών Θεμάτων
  • • Εκπαιδευτικών θεμάτων και Διαγωνισμών
  • • Νέων Διακοσμητών

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 19ο
Συγκρότηση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Ένωσης και απαρτίζεται από τα φυσικά πρόσωπα, τακτικά μέλη της Ένωσης. Τα λοιπά φυσικά πρόσωπα-μέλη της Ένωσης δύνανται να παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης και να εκφράζουν τις απόψεις τους χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 20ο
Αρµοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

20.1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Ένωσης και αποφασίζει για κάθε θέμα που υποβάλλεται σ’ αυτή και για κάθε ζήτημα σχετικά με την εξυπηρέτηση του σκοπού της Ένωσης, οι δε αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη της Ένωσης.
20.2. Ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης: α) η έγκριση, τροποποίηση και κατάργηση των Εσωτερικών Κανονισμών με τους οποίους ρυθμίζονται θέματα τα οποία ανάγονται στην εσωτερική λειτουργία της Ένωσης, β) η έγκριση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων του ετήσιου διαχειριστικού απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η έγκριση της ετήσιας έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής, γ) η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής, δ) η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη, ε) η παύση των μελών του Διοικητικού  Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής και η διαγραφή τους από την Ένωση, στ) η τροποποίηση του Καταστατικού και ζ) η διάλυση της Ένωσης και η μετά απ’ αυτή διάθεση της περιουσίας της.

Άρθρο 21ο
Λειτουργία Γενικής Συνέλευσης

21.1. Οι τακτικές και οι έκτακτες Γ.Σ. έχουν απαρτία όταν παρευρίσκεται σ’ αυτές αριθμός μελών ίσος με το μισό των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών της Ένωσης.
Εάν δεν διαπιστωθεί απαρτία η Συνέλευση επαναλαμβάνεται στον ίδιο τόπο και ώρα και με τα αυτά θέματα την ίδια μέρα της επόμενης εβδομάδας, οπότε έχει απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που παρευρίσκονται.
Ειδικά για την περίπτωση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, που πραγματοποιείται με αίτηση μελών προς το Δ.Σ. ανεξαρτήτως απαρτίας, η Συνέλευση δεν πραγματοποιείται και μετά την πρώτη αναβολή της ματαιώνεται οριστικά, αν δεν παρευρίσκεται σ’ αυτήν αριθμός μελών ίσος με το μισό αυτών που υπέβαλαν την αίτηση.
21.2.
 Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικώς μεν μέσα στο πρώτο εξάμηνο κάθε έτους, εκτάκτως δε κάθε φορά που το κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή που το ζητήσουν εγγράφως  από το Διοικητικό Συμβούλιο τα 3/10 από τα ταμειακά ενήμερα τακτικά μέλη της Ένωσης, αναφέροντας απαραίτητα στο έγγραφό τους, τα προς συζήτηση θέματα. Η Γενική Συνέλευση δύναται να συνεδριάζει και εκτός των κεντρικών Γραφείων της Ένωσης και εκτός της έδρας της. Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί είτε μετά απόφαση του Δ.Σ. είτε μετά από γραπτή αίτηση -που πρέπει να αναφέρει και τους λόγους σύγκλησής της- που υποβάλλουν τα 3/10 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών προς το Δ.Σ. και έχει απαρτία όταν παρευρίσκεται σ’ αυτήν αριθμός μελών ίσος με το μισό των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών της Ένωσης.
21.3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάντοτε μετά από έγγραφη πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία αποστέλλεται σε κάθε τακτικό μέλος δεκαπέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες νωρίτερα, και περιέχει απαραίτητα τον τόπο, το χρόνο και τα θέματα της συνεδρίασης
21.4.
 Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην περίπτωση κατά την οποία μετά από αίτηση του ενός εικοστού (1/20) των τακτικών μελών της Εταιρίας συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση (είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο είτε από τους ίδιους τους αιτούντες), η ημερήσια διάταξη δεν είναι δυνατόν να περιλαμβάνει θέματα άλλα εκτός από όσα αναφέρονται στο έγγραφο των αιτούντων προς το Διοικητικό Συμβούλιο (σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου). Η Γενική Συνέλευση δεν δύναται να αποφασίσει για θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.
21.5. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον τα τακτικά μέλη της που παρίστανται νόμιμα ή εκπροσωπούνται με εξουσιοδότηση, αποτελούν τουλάχιστον το 33% του συνόλου των μελών της, που έχουν δικαίωμα ψήφων. Διαφορετικά, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου στον ίδιο τόπο και τον ίδιο χρόνο της αντίστοιχης ημέρας της επόμενης εβδομάδας, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που παρίστανται χωρίς να απαιτείται νέα σχετική πρόσκληση. Προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού, για διάλυση της Ένωσης ή για έκτακτη γενική συνέλευση, ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις με την Τακτική Γενική Συνέλευση
21.6.
 Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας από τον προσωρινό Πρόεδρο, στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από κάθε άλλο έργο της η Γενική Συνέλευση εκλέγει το οριστικό Προεδρείο της το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, το Γραμματέα και ένα μέλος. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δύνανται να είναι μέλη του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης. Το Προεδρείο κηρύσσει την έναρξη και την λήξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, διευθύνει τις συζητήσεις και θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία, τηρεί τα πρακτικά, εποπτεύει τις ψηφοφορίες, τη διαλογή των ψήφων και την καταγραφή των αποτελεσμάτων. Επίσης διενεργεί τις εκλογές συνεπικουρούμενο, εφόσον είναι αναγκαίο, από ένα μέλος ακόμη, που εκλέγεται για την περίπτωση των αρχαιρεσιών. Μέχρι της εκλογής του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης, χρέη Προέδρου αυτής εκτελεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
21.7. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται
με σχετική πλειοψηφία των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών, δι' ανατάσεως της χειρός, ενώ διεξάγεται κατ' εξαίρεση μυστική ψηφοφορία για: α) εκλογή ή παύση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών, β) ζήτημα εμπιστοσύνης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, γ) έγκριση της έκθεσης των πεπραγμένων, του ισολογισμού και του διαχειριστικού απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή αυτού από κάθε ευθύνη και δ) προσωπικά εν γένει ζητήματα.
21.8. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό και υπογράφονται από όλα τα μέλη του Προεδρείου της. Αντίγραφα και αποσπάσματα των ανωτέρω πρακτικών εκδίδει και επικυρώνει ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Γενικός Διευθυντής.
21.9. Η ψηφοφορία για τα Διοικητικά Όργανα κατά τη Γενική Συνέλευση είναι μυστική. Δύνανται να ψηφίσουν απόντα μέλη, τα οποία είναι ταμειακά εντάξει, εφ' όσον έχουν αποστείλει σχετική συστημένη επιστολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο και η οποία έχει παραληφθεί έως και την προηγούμενη μέρα της πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης.
Οι επιστολές των απόντων μελών ανοίγονται κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης και μετά το πέρας της μυστικής ψηφοφορίας των παρόντων μελών, ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής και τουλάχιστον τριών μελών του αποχωρούντος Διοικητικού Συμβουλίου και συντάσσεται σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από την εφορευτική επιτροπή και τα μέλη του Δ.Σ. που παραβρέθηκαν στη διαδικασία. Οι ψήφοι προσμετρώνται κανονικά στο αποτέλεσμα της εκλογής.


 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Άρθρο 22ο
Επιτροπή δεοντολογίας

Η Επιτροπή Δεοντολογίας της Ε.ΔΙ.Ε. αποτελείται από τρια (3) τακτικά μέλη και δυο (2) αναπληρωματικά, που ορίζονται από το εκαστοτε Διοικητικό Συμβούλιο. Της Επιτροπής δεοντολογίας προΐσταται ο Αντιπρόεδρος
Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας θα πρέπει να είναι τακτικά μέλη της Ε.ΔΙ.Ε. και επαγγελματίες τουλάχιστον επί πενταετία.


 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Άρθρο 23ο
Πόροι

23.1. Οι πόροι της Ένωσης είναι: α) οι εισφορές εισδοχής των μελών και οι ετήσιες συνδρομές τους, β) οι ετήσιες  εισφορές των μελών των Ινστιτούτων, γ) οι δωρεές μελών και τρίτων προς υλοποίηση των σκοπών της Ένωσης και οι κληρονομιές, καθώς και δ) οι χορηγίες των μελών και τρίτων για υποστήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων ή εκδηλώσεων και ενεργειών της Ένωσης.
23.2. Επίσης πόροι της Ένωσης είναι τα έσοδα α) από δημόσιες εκδηλώσεις, β) από τις εν γένει εκπαιδευτικές, μορφωτικές και εκδοτικές δραστηριότητες της Ένωσης, καθώς και τις επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις και χρηματοδοτήσεις των δραστηριοτήτων αυτών εκ μέρους δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων ή και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, γ) συμμετοχές των εκπαιδευομένων ή των εργοδοτών τους στις δαπάνες της Ένωσης για την επιτέλεση των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων αυτής, δ) οι αμοιβές από κατάρτιση μελετών και ερευνών και λοιπών δραστηριοτήτων για την υποβοήθηση του σκοπού της Ένωσης, ε) Τα έσοδα από μισθώματα ή λοιπά έσοδα από την εκμίσθωση της ακίνητης και κινητής περιουσίας της Ένωσης, καθώς και άλλο έσοδο που προέρχεται από νόμιμη αιτία, στ)
από επιχορηγήσεις του ΟΑΕΔ ή αντίστοιχου οργανισμού που επιδοτούν την απασχόληση προσωπικού, ή αναπτυξιακές επιχορηγήσεις που αφορούν στην αγορά παγίων ή την κατασκευή ιστότοπου ή σχετικών μορφών επικοινωνίας, την πραγματοποίηση συνεδρίων ή άλλων εκπαιδευτικών εκδηλώσεων.
23.3. Η ετήσια συνδρομή καταβάλλεται μέχρι, το αργότερο, την ημερομηνία της συνεδρίασης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών. Η συνδρομή των νέων μελών για το τρέχον κάθε φορά έτος καταβάλλεται μαζί με την εισφορά εισδοχής τους.
Μετά από κάθε εκλογή το απερχόμενο Δ.Σ. υποχρεώνεται να ενημερώνει το νέο Δ.Σ. για τους πόρους και την οικονομική κατάσταση του Σωματείου γενικά.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Άρθρο 24ο
Εκλογές - Διαδικασία

24.1. Οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής γίνονται κάθε τρία χρόνια κατά την τακτική Γενική Συνέλευση και προκηρύσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ένα (1) μήνα πριν τη λήξη της θητείας του.

Αν για λόγους ανώτερης βίας είναι αδύνατη η διενέργεια εκλογών πριν την λήξη της θητείας του Δ.Σ. τότε επιτρέπεται να διενεργηθούν μέχρι ένα (1) μήνα μετά, οπότε η θητεία του Δ.Σ. παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι να αναλάβει το νέο Δ.Σ..

Η ακριβής ημερομηνία των εκλογών καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. και γνωστοποιείται στα μέλη δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία με πρόσκληση, η οποία αναρτάται και στα γραφεία της Ένωσης
24.2.
Κάθε τακτικό μέλος, που επιθυμεί να εκλεγεί μέλος σε ένα από τα όργανα, πρέπει να δηλώσει την υποψηφιότητά του στο Δ.Σ. τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία των εκλογών με έγγραφη αίτηση και δήλωση του οργάνου στο οποίο επιθυμεί να μετέχει. Κανείς από τους υποψήφιους δεν μπορεί να μετέχει σε  περισσότερα από ένα όργανα. Η αίτηση και η δήλωση δεν γίνεται δεκτή από το Δ.Σ. αν δεν συνοδεύεται και από βεβαίωση του Ταμία για την μη οφειλή συνδρομών. Το Δ.Σ. του Σωματείου καταρτίζει και ανακηρύσσει τους υποψήφιους για κάθε όργανο τρεις (3) ημέρες πριν την ημέρα των εκλογών. Για κάθε όργανο συντάσσεται χωριστό ψηφοδέλτιο με τις υποψηφιότητες και στο οποίο καταχωρούνται οι υποψήφιοι με απόλυτη αλφαβητική σειρά του επωνύμου τους.  
24.3.
Τις εκλογές διενεργεί το 3μελές Προεδρείο της Γ.Σ. Κανείς υποψήφιος δεν δύναται να μετέχει σαν μέλος του Προεδρείου της Γ.Σ.
24.4.
Κάθε ψηφοφόρος, δύναται να επιλέξει ως 7 εκλόγιμα μέλη σημειώνοντας σταυρούς δίπλα από τρια (3) ως επτά (7) ονόματα των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο, από ένα (1) ως τρία (3) ονόματα υποψηφίων για την Ελεγκτική Επιτροπή.

24.5. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας συντάσσεται πρακτικό από το οποίο  προκύπτει ο αριθμός των ψηφισάντων και οι ψήφοι που έλαβε κάθε υποψήφιος. Για το Δ.Σ ανακηρύσσονται από επτά (7) έως δεκατρείς (13) πρώτους κατά σειρά επιτυχίας ως μέλη του Δ.Σ τους δε υπολοίπους κατά σειρά επιτυχίας ως αναπληρωματικούς. Για την Ε.Ε τους τρεις (3) πρώτους κατά σειρά επιτυχίας ως μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής, τους δε υπολοίπους κατά σειρά επιτυχίας, ως αναπληρωματικά μέλη.

24.6. Η ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση είναι μυστική. Δύνανται να ψηφίσουν απόντα μέλη, των οποίων η έδρα απέχει πλέον των 60 χιλ. από την έδρα της Ένωσης και τα οποία είναι ταμειακά εντάξει, εφ' όσον έχουν αποστείλει σχετική συστημένη επιστολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο και η οποία έχει παραληφθεί έως και την προηγούμενη μέρα της πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης.
Οι επιστολές των απόντων μελών ανοίγονται κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης και μετά το πέρας της μυστικής ψηφοφορίας των παρόντων μελών, ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής και τουλάχιστον τριών μελών του αποχωρούντος Διοικητικού Συμβουλίου και συντάσσεται σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από την εφορευτική επιτροπή και τα μέλη του Δ.Σ. που παραβρέθηκαν στη διαδικασία. Οι ψήφοι προσμετρώνται κανονικά στο αποτέλεσμα της εκλογής.

24.7.Τα μέλη, των οποίων η έδρα απέχει πλέον των 60 χιλ. από την έδρα της Ένωσης, έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν μέσω της ς διαδικτυακής Τακτικής η Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, που οργανώνεται από το Δ.Σ., συμπληρώνοντας σε φόρμες, που θα τους αποσταλούν ηλεκτρονικά, την βούληση τους στα θέματα της Γ.Σ. η την ψήφο τους.
Οι ηλεκτρονικές φόρμες των μελών ανοίγονται κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης και μετά το πέρας της μυστικής ψηφοφορίας των παρόντων μελών, ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής και τουλάχιστον τριών μελών του αποχωρούντος Διοικητικού Συμβουλίου και συντάσσεται σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από την εφορευτική επιτροπή και τα μέλη του Δ.Σ. που παραβρέθηκαν στη διαδικασία. Οι ψήφοι προσμετρώνται κανονικά στο αποτέλεσμα της εκλογής.

Άρθρο 25ο
Βιβλία της Ένωσης

Η Ένωση τηρεί τα ακόλουθα βιβλία, που αριθμούνται και θεωρούνται από τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου πριν τη χρησιμοποίησή τους :

  α) Βιβλίο Πρωτοκόλλου, στο οποίο καταχωρούνται με χρονολογική σειρά όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα.

 β) Μητρώο Μελών, στο οποίο αναγράφονται αριθμημένα το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, η ιδιότητα-ειδικότητα, ο αριθμός του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας  και οι ημερομηνίες εγγραφής και διαγραφής κάθε μέλους.

  γ) Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης.

  δ) Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

  ε) Βιβλίο Ταμείου και

 στ) Βιβλίο Περιουσίας.

  ζ) Βιβλίο αποφάσεων Δ.Σ.

Επίσης, η Ένωση τηρεί τα γραμμάτια είσπραξης και τα εντάλματα πληρωμών, τα οποία αριθμούνται κα θεωρούνται από την Ελεγκτική Επιτροπή πριν τη χρησιμοποίησή τους.

Άρθρο 26ο
Τροποποίηση καταστατικού - Διάλυση

26.1. Η τροποποίηση του καταστατικού αποφασίζεται από την τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. Για τη λήψη των αποφάσεων απαιτείται η παρουσία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των οικονομικά ενήμερων μελών της Γ.Σ. και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
26.2. Η διάλυση της Ένωσης επέρχεται εάν αποφασίσει σχετικά η Γ.Σ. των μελών που συγκαλείται ειδικά γι' αυτόν τον σκοπό. Για τη λήψη απόφασης διάλυσης της Ένωσης, απαιτείται η παρουσία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των οικονομικά ενήμερων μελών της Γ.Σ. και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
26.3. Σε περίπτωση διάλυσης της Ένωσης η περιουσία της δύναται να μεταβιβασθεί σε άλλες πολιτιστικές, καταναλωτικές, οικολογικές ή περιβαλλοντικές οργανώσεις με απόφαση της Γ.Σ. της Ένωσης. Άλλως εφαρμόζεται το άρθρο 99 του Α.Κ.

Άρθρο 27ο
Οικονοµικό Έτος

27.1. Το οικονομικό έτος της Ένωσης αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
27.2.
 Σχετικά με τη διαχείριση της περιουσίας της Ένωσης για κάθε οικονομικό χρόνο που λήγει και την οικονομική κατάστασή της κατά τη λήξη αυτού του έτους, το Διοικητικό Συμβούλιο μαζί με τον ετήσιο ισολογισμό υποβάλλει στην αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και σχετικό διαχειριστικό απολογισμό.


 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 28ο
Εσωτερικοί Κανονισµοί

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος Καταστατικού και γενικότερα οι λεπτομέρειες οργάνωσης και  λειτουργίας της Ένωσης και των Τοπικών Ομάδων της καθώς και των υπηρεσιών στην έδρα της και τα Περιφερειακά Τμήματα ή και τα εκτός έδρας Γραφεία της ρυθμίζονται με Εσωτερικούς Κανονισμούς οι οποίοι εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και επικυρώνονται από την Γενική Συνέλευση.

Το παρόν Καταστατικό,  μετά από τις τροποποιήσεις που έγιναν, περιέχει εικοσιοκτώ άρθρα και εγκρίθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Θα ισχύσει, όπως τροποποιήθηκε, μετά από την εγγραφή των τροποποιήσεων στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο σωματείων.

Το παρόν Καταστατικό, μετά τις τροποποιήσεις που έγιναν, θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της
Ένωσης.

Λάρισα, 18 Φεβρουαρίου 2017

 

Προηγούμενο καταστατικό

 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΕΔΙΕ

© 2014-17 Ένωση Διακοσμητών Ελλάδος
Design by entropia, Powered by Cherryplus

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ηπιόνης 8, 41335, Λάρισα

+306953010188

info@edie-hida.org.gr

Facebook Twitter Vimeo LinkedIn