Τακτικά µέλη δύνανται να είναι:

Φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα και εµπίπτουν σε µία τουλάχιστον από τις εξής κατηγορίες:

Α ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Πτυχιούχοι εκπαιδευτικού ιδρύµατος Πανεπιστημιακού επιπέδου, οι οποίοι κατά την εγγραφή τους και για µία τουλάχιστον τριετία ασκούν ενεργά την ειδικότητα τους.

 

Β ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Απόφοιτοι εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών, ΙΕΚ και ΙΙΕΚ, ΕΠΑΛ, οι οποίοι κατά την εγγραφή τους και για µία τουλάχιστον πενταετία ασκούν ενεργά την ειδικότητα τους.

 

Γ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Μη πτυχιούχοι-εμπειρικοί, οι οποίοι κατά την εγγραφή τους και κατά την τελευταία τουλάχιστον δεκαετία ασκούν ενεργά την ειδικότητα τους.

 


Όλα τα τακτικά µέλη της Ένωσης, αναγράφονται στο Μητρώο των Μελών, κατάλογος των οποίων κατατέθηκε από την Προσωρινή ∆ιοικούσα Επιτροπή στη 1η Ιδρυτική Γενική Συνέλευση των Μελών.

Ετήσια συνδρομή: 60€

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η ετήσια συνδρομή υπολογίζεται από 1/1 έως 31/12 κάθε έτους η 1/6 έως 31/5 του επόμενου έτους και ανανεώνεται από 1-30 Ιανουαρίου η 1-30 Ιουνίου κάθε έτους.

Αίτηση Τακτικού μέλους

 

∆όκιµα µέλη δύνανται να είναι:

Φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα και εµπίπτουν σε µία τουλάχιστον από τις εξής κατηγορίες:

- Πτυχιούχοι εκπαιδευτικού ιδρύµατος Πανεπιστημιακού επιπέδου, οι οποίοι κατά την εγγραφή τους κατέχουν θέση συνεργάτη η υπαλλήλου µε την ιδιότητα τους, σε επιχειρήσεις συναφείς

- Απόφοιτοι εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών η ΙΕΚ και ΙΙΕΚ, οι οποίοι κατά την εγγραφή τους κατέχουν θέση συνεργάτη η υπαλλήλου µε την ιδιότητα τους, σε επιχειρήσεις συναφείς.

 

- Πτυχιούχοι εκπαιδευτικού ιδρύµατος Πανεπιστημιακού η άλλου επιπέδου, οι οποίοι εργάζονται λιγότερο από 2 έτη στον τοµέα της Αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων.

Όλα τα ∆όκιµα µέλη της Ένωσης αναγράφονται στο Μητρώο των Μελών, κατάλογος των οποίων κατατέθηκε από την Προσωρινή ∆ιοικούσα Επιτροπή στη 1η Ιδρυτική Γενική Συνέλευση των Μελών.

Ετήσια συνδρομή: 40€

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η ετήσια συνδρομή υπολογίζεται από 1/1 έως 31/12 κάθε έτους η 1/6 έως 31/5 του επόμενου έτους και ανανεώνεται από 1-30 Ιανουαρίου η 1-30 Ιουνίου κάθε έτους.

Αίτηση Δόκιμου μέλους

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΕΔΙΕ

© 2014-17 Ένωση Διακοσμητών Ελλάδος
Design by entropia, Powered by Cherryplus

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ηπιόνης 8, 41335, Λάρισα

+306953010188

info@edie-hida.org.gr

Facebook Instagram Twitter Pinterest LinkedIn